☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Herb Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia - 2019 r.

Ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, informacje, decyzje -
2019 rok

 

 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 21, obręb ewid. 0018 Laski Małe
 • Formularz "B" - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 42, obręb ewid. 0018 Laski Małe
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 42, obręb ewid. 0018 Laski Małe
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 21, obręb ewid. 0018 Laski Małe
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 3,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 160/8, w miejscowości Lisewo, gm. Kalinowo
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu w dniu 24 grudnia 2019 r.
 • Ogłoszenie operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. o prowadzonych pracach związanych z usunięciem drzew i krzewów z przyszłego pasa montażowego gazociągu Polska-Litwa - od grudnia 2019 r. do końca kwietnia 2020 r.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Golubie, Gmina Kalinowo, na działkach nr ew.: 91,152/1  i 152/3
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie dr. kraj. nr 16
 • Obwieszczenie o czynnościach organu w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie dr. kraj. nr 16”
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie dr. kraj. nr 16”
 • Obwieszczenie Nr 1.19 z dnia 22 listopada w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalinowo
 • Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku
 • Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN-15 kV w miejscowości Laski Wielkie, Gmina Kalinowo oraz w miejscowości Sędki Gmina Ełk do zasilania działek nr geodezyjny 97/9 i 97/10 w obrębie Sędki
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego "Skomętno  Wielkie II", oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza Romincka PLH280005, Lasy Iławskie PLB280005, Ostoja Welska PLH280014, Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015, Ostoja Dylewskie Wzgórza PLH280043, Jezioro Łuknajno PLB280003, Ostoja Radomno PLH280035, Jezioro Drużno PLB280013, Jezioro Karaś PLH280003, Torfowisko Zocie PLH280037, Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056, Góra Dębowa koło Mławy PLH280057.
   
 • Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wydania decyzji Nr 15/19 z dnia 7 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa). Zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie - m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02"
 • Informacja dot. dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze

- WNIOSEK

- OŚWIADCZENIE

- FORMULARZ

- FORMULARZ RODO

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

                       - Projekt Programu współpracy

                       - Formularz konsultacji
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz B - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 4,13 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 9, 10/3, 10/1,11/1 w miejscowości Wierzbowo, gm. Kalinowo
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 4,13 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 9, 10/3, 10/1,11/1 w miejscowości Wierzbowo, gm. Kalinowo
 • Informacja operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., iż inwestycja "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" w zakresie odcinka północnego wchodzi w kolejny etap realizacji
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, o mocy do 2 MW, na działce nr 147/1 w obrębie geodezyjnym 0038 Sypitki, gm. Kalinowo
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni wraz z infrastrukturą techniczną, o mocy do 2 MW, na działce nr 147/1 w obrębie geodezyjnym 0038 Sypitki, gm. Kalinowo"
 • Formularz "B" - postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,49 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 93/1, 93/2 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo
 • Formularz "B" - postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWi powierzchnią zabudowy do 2,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 104 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 -2026

- Projekt Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

- Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026

 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - postanowienie o odst. od ooś: Budowa elektrowni wraz z infrastrukturą techniczną, o mocy do 2 MW, na działce nr 147/1 w obrębie geodezyjnym 0038 Sypitki, gm. Kalinowo
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - postanowienie o obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,49 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 93/1, 93/2 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo
 • Formularz "B" - postanowienie o obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 104 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - postanowienie o odst. od ooś:Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 4,13 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 9, 10/3, 10/1,11/1 w miejscowości Wierzbowo, gm. Kalinowo
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonową oraz na usługę wodną ...., w związku z realizacją inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawicki - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa), Odcinek: od m. Szczuczyn do m. Raczki, Zadanie nr 2: w. Ełk Południe - w. Wysokie od km 23+255 do km 42+765 (wraz z wylotem w ciągu S16 dł. 3,425 km)"
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji dla: Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 147/1 w miejscowości Sypitki
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji dla: Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,49 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 93/1, 93/2 w miejscowości Wierzbowo
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji dla: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 4,13 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 9, 10/3, 10/1,11/1 w miejscowości Wierzbowo, gm. Kalinowo
 • Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: " Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa). Zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie - m. raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02"
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i  Rozwoju o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak: DLI.1.6620.1.2018.IS.18
 • Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonową oraz na usługę wodną ...., w związku z realizacją inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawicki - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa), Odcinek: od m. Szczuczyn do m. Raczki, Zadanie nr 2: w. Ełk Południe - w. Wysokie od km 23+255 do km 42+765 (wraz z wylotem w ciągu S16 dł. 3,425 km)"
 • Obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu do WSA skargi na decyzję GINB z dn. 8 maja 2019 r., znak: DOA.7110.550.2018.MMS
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gminie Kalinowo pn. "Połączenie sieci wodociągowych Kalinowo i Wierzbowo"
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pn. "Rozbiórka istniejącego i budowie nowego mostu (przebudowa mostu) przez rzekę Kalinkę usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 312+902 w obrębie Skomętno Wielkie
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, oraz udzielonej pomocy publicznej w 2018 roku
 • Korekta sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r. Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
 • Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o utrzymaniu  w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr Kal/080/18 z dnia 16 października 2018 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”dla Odcinka od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków o długości 38,313 km (km 63,021 do km 65,410; km 74,129 do km 110,053).
 • Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na roboty budowlane dla zadania:"Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa). Zadania nr 3 odcinek Węzeł Wysokie - m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gminie Kalinowo pn. "Połączenie sieci wodociągowych Kalinowo i Wierzbowo"
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Kalinkę usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 312+902 w obrębie Skomętno Wielkie
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Lisewo, zwanego "Lisewo-3" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, PROJEKT
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Inwestycji dot. decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr G-1/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
 • Sprawozdanie zbiorcze z gospodarowania odpadami na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" za 2018 rok
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - decyzja o umorzeniu postępowania: rozbiórka i budowa mostu  w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr1878 N Sędki – Sypitki – Stacze – Borzymy – do dr. nr 1884 N  w km 15 + 565 wraz z dojazdami
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Rozbiórka i budowa mostu  w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878 N Sędki – Sypitki – Stacze – Borzymy – do dr. nr 1884 N  w km 15 + 565 wraz z dojazdami”,
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 179019 N Mikołajki-Szczudły
 • Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i wód, kształtowanie koryt cieków naturalnych - rzeki Kalinka i rzeki Kamienny Bród.... - w ramach zadania pn."Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. Węzeł Wysokie - m. Raczki"
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji dla: Rozbiórka i budowa mostu  w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr1878N Sędki – Sypitki – Stacze – Borzymy – do dr. nr 1884 N  w km 15 + 565 wraz  z dojazdami
 • Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu ełckiego
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 16, obręb Wysokie, gm. Kalinowo
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 16, obręb Wysokie, gm. Kalinowo
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019
 • Wójt Gminy Kalinowo ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu (termin składania ofert 18.02.2019 r. godz. 09.00)
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - postanowienie o odst. od ooś: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 16, obręb Wysokie, gm. Kalinowo
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa parku fotowoltaicznego o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (na części działki nr 18/3 w obr. geodezyjnym Łoje, gm. Kalinowo)
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa parku fotowoltaicznego o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”(na części działki nr 18/3 w obr. geodezyjnym Łoje gm. Kalinowo)
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy
 • Spis kart informacyjnych "B"
 • Formularz "B" - postanowienie o odst. od ooś: Budowa parku fotowoltaicznego o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (na części działki nr 18/3 w obr. geodezyjnym Łoje, gm. Kalinowo)
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji dla: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 16, obręb Wysokie, gm. Kalinowo
 • Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2019 r., WZÓR OFERTY
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełcki, obejmującego działkę o nr ewid. 13/1 i część działki o nr ewid. 11 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu
 • Spis kart informacyjnych "A"
 • Formularz "A" - wniosek o wydanie decyzji dla: Budowa parku fotowoltaicznego o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (na części działki nr 18/3 w obr. geodezyjnym Łoje, gm. Kalinowo)
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Kalinkę w miejscowości Skomętno Wielkie, Gmina Kalinowo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2019-01-07 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-02-25 14:55:43)
 
 
ilość odwiedzin: 1185452

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X