Nieodpłatna pomoc prawna

 

Mieszkańcy Powiatu Ełckiego

 Informuję, że Powiat Ełcki, z dniem 04.01.2016 r. rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna, która będzie realizowana w podanych niżej miejscach i godzinach. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

 

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie miasta Ełku

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną z ramienia Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie

 

Informacja o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze Powiatu Ełckiego:

 Ełk, ul. Małeckich 3/28 pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku,

Poniedziałek  – piątek 10.00 – 14.00;


Ełk, ul. Kościuszki 28 A pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku,:

Poniedziałek – piątek  w godzinach 13.00 – 17.00;


Stare Juchy, ul. Ełcka 8 (Biblioteka Centrum Kultury i Informacji) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy:

Poniedziałek i czwartek w godzinach 9.00 – 13.00;


Straduny, ul. Michała Kajki (Centrum Kultury Gminy Ełk) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy

Wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00;


Kalinowo, ul. Szkolna 1 (Ośrodek Zdrowia) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy:

Wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00;


Prostki, ul.  1 Maja 44 B (Urząd Gminy) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy:

Poniedziałek i czwartek w godzinach 8.00 – 12.00.

 

 

Kto jest osobą uprawnioną

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która przedłoży dokument potwierdzający ciążę, lub
 8. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Jaki dokument należy przedłożyć

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawniona, która:

 1. przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 6. przedłoży dokument potwierdzający ciążę;
 7. złoży oświadczenie, że z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów, wymienionych w pkt 1-6.

Jakie należy złożyć oświadczenie


Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy tylko osób korzystających z pomocy społecznej).
Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów( pkt 1-6).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 


Wytworzył:
Mariusz Klepacki
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2016-02-10 14:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2018-01-03 08:32:50)