☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2012

Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2012 roku 

Uchwała Nr XX/151/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok, Załączniki

Uchwała Nr XX/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013 – 2019, Załączniki

Uchwała Nr XX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok, Załączniki

Uchwała Nr XX/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Uchwała Nr XX/147/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2013 rok, Załącznik

Uchwała Nr XX/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2013 rok, Załącznik

Uchwała Nr XX/145/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XX/144/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/143/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, Załącznik

Uchwała Nr XX/142/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XX/141/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/140/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/139/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

Uchwała Nr XIX/138/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIX/137/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIX/136/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kalinowo na lata 2013-2017”

Uchwała Nr XIX/135/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XIX/134/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2013 roku

Uchwała Nr XIX/133/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kalinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XVIII/132/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok, Załączniki

Uchwała Nr XVIII/131/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Uchwała Nr XVIII/130/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/129/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XVII/128/12 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania imienia Publicznej szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Pisanicy

 

Uchwała Nr XVI/127/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XVI/126/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Giny Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

 

Uchwała Nr XVI/125/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XVI/124/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/235/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo

 

Uchwała Nr XVI/123/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu, Załącznik

 

Uchwała Nr XVI/122/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody ma zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Kalinowo, Załącznik

 

Uchwała Nr XVI/121/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kalinowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, Załącznik

 

Uchwała Nr XVI/120/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębach Laski Wielkie i Łoje, Załącznik

 

Uchwała Nr XV/119/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa

 

Uchwała Nr XV/118/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XV/117/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

 

Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kalinowie”

 

Uchwała Nr XV/115/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XV/114/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych w Nadleśnictwie Ełk

 

Uchwała Nr XIV/113/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok

 

Uchwała Nr XIV/112/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018Załącznik

 

Uchwała Nr XIV/111/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych

 

Uchwała Nr XIV/110/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie skargi Pani Konstancji Świderskiej na działalność Wójta Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XIV/109/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie skargi Pana Edwarda Świderskiego na działalność Wójta Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kalinowo na lata 2012-2016

 

Uchwała Nr XIV/107/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/11 Rady gminy Kalinowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr XIV/106/12 z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2012-2020 - Załącznik

 

Uchwała Nr XIV/105/12 z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XIV/104/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

Uchwała Nr XIII/103/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

Uchwała Nr XIII/102/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań zakresu administracji rządowej

 

Uchwała Nr XIII/101/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok

 

Uchwała Nr XIII/100/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

 

Uchwała Nr XIII/99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 luty 2012 roku w sprawie opłaty targowej

 

Uchwała Nr XIII/98/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/97/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia liczby uczniów w oddziale

 

Uchwała Nr XIII//97/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

 

Uchwała Nr XIII/96/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/87/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XIII/95/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XIII/94/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk, a Gminą Kalinowo na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica

 

Uchwała Nr XIII/93/2012 z dniu 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

 

Uchwała Nr XIII/92/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sypitki, gmina Kalinowo

 

Uchwała Nr XII/91/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok

 

Uchwała Nr XII/90/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

 

Uchwała Nr XII/89/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr XII/88/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej

 

Uchwała Nr XII/87/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XII/86/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XII/85/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Uchwała Nr XII/84/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

Uchwała Nr XII/83/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2012 rok

 

Uchwała Nr XII/82/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stacze, gmina Kalinowo Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 

 

 

 

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2012-03-16 07:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2013-01-28 09:18:36)

 
 
liczba odwiedzin: 1291115

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X