☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2012

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2012 rok

   

Zarządzenie nr 66/2012 z dn. 17 grudnia 2012 r. – w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 65/2012 z dn. 17 grudnia 2012 r. – w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok, Załącznik

Zarządzenie nr 64/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. – w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Kalinowo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie nr 63/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie nr 62/2011 z dn. 07 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko referenta ds. rozliczeń opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 61/2012 z dn. 27 listopada 2012 r. – w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 60/2012 z dn. 05 grudnia 2012 r. – w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 59/2012 z dn. 27 listopada 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 58/2012 z dn. 27 listopada 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Zarządzenie nr 57/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. – w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 56/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. – w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 55/2012 z dn. 09 listopada 2012 r. – w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie planu dofinansowana form doskonalenia zawodowej nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 54/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. – w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 53/2012 z dn. 12 listopada 2012 r. – w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019, Załączniki

Zarządzenie nr 52/2012 z dn. 02 listopada 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 51/2012 z dn. 02 listopada 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Załączniki  

Zarządzenie nr 50/2012  z dn. 02 listopada 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Zarządzenie nr 49/2012  z dn. 22 października 2012 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

 Zarządzenie nr 48/2012 z dn. 01 października 2012 r. – w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo wprowadzonego zarządzeniem nr 12/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 rok, Załącznik      

Zarządzenie nr 47/2012 z dn. 03 września 2012 r. – w sprawie przeznaczenia odsprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 46/2012 z dn. 03 września 2012 r. – w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na mienie komunalne

Zarządzenie nr 45/2012 z dn. 27 sierpnia 2012 r. – w sprawie powołania zespołu roboczego, w celu przejęcia do bieżącej eksploatacji przez Gminę Kalinowo obiektów i sieci zbiorczego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Zarządzenie nr 44/2012 z dn. 22 sierpnia 2012 r. – w sprawie zawarcia umowy notarialnej o ustanowienie służebności na rzecz gminy Kalinowo na nieruchomości będącej własnością Skarbu państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych)

Zarządzenie nr 43/2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 42/2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Zarządzenie nr 41b/2012 z dn. 10 sierpnia 2012 r. – w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej – szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. „Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Kalinowo”. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00283-6922-UM1400013/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie nr 41a/2012 z dn. 10 sierpnia 2012 r. – w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej – szczegółowych zasad finansowani, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w zabudowie kolonijnej na terenie Gminy Kalinowo”. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00117-6921-UM1400004/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, Załącznik

Zarządzenie nr 41/2012 z dn. 10 sierpnia 2012 r. – zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 40/2012 z dn. 09 sierpnia 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 39/2012 z dn. 09 sierpnia 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Zarządzenie nr 38/2012 z dn. 08 sierpnia 2012 r. – w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 37/2012 z dn. 06 sierpnia 2012 r. – w sprawie przyjęcia informacji o przebiegi wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, Załączniki

Zarządzenie nr 36/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gmina na 2012 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 35/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Zarządzenie nr 34/2012 z dn. 20 lipca  2012 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 33/2012 z dn. 26 czerwca 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 32/2012 z dn. 26 czerwca 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018, Załączniki

Zarządzenie nr 31/2012 z dn. 18 czerwca 2012 r. – w sprawie przeznaczenia do zmiany nieruchom0ści mienia komunalnego

Zarządzenie nr 30/2012 z dn. 15 czerwca 2012 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 29/2012 z dn. 15 czerwca 2012 r. – w przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 28/2012 z dn. 14 czerwca 2012 r. – w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 27/2012 z dn. 14 czerwca 2012 r. – w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 26/2012 z dn. 15 maja 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 25/2012 z dn. 15 maja 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

Zarządzenie Nr 24/2012 z dn. 08 maja 2012 r. – w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Kalinowo w roku 2012

Zarządzenie Nr 23/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenia Nr 22/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

Zarządzenie Nr 21/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r. – w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie Nr 20/2012 z dn. 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Nr 19/2012 z dn. 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Nr 18/2012 z dn. 10 kwietnia 2012 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo

Zarządzenie Nr 17/2012 z dn. 30 marca 2012 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 16/2012 z dn. 30 marca 2012 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

Zarządzenie Nr 15/2012 z dn. 28 marca 2012 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie Nr 14/2012 z dn. 21 marca 2012 r. – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 13/2012 z dn. 26 marca 2012 r. – w sprawie ustanowienia Regulaminu Użytkowania cmentarzy komunalnych Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 12/2012 z dn. 19 marca 2012 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 11/12 z dn. 09 marca 2012 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr 10/12 z dn. 09 marca 2012 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

Zarządzenie nr 9/12 z dn. 28 luty 2012 – w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 8/12 z dn. 16 luty 2012 – w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 7/12 z dn. 16 luty 2012 – w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 6/12 z dn. 02 luty 2012 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr 5/12 z dn. 02 luty 2012 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

Zarządzenie nr 4/12 z dn. 16 stycznia 2012 – w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2012 r.

Zarządzenie nr 3/12 z dn. 09 stycznia 2012 – w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatacyjnego w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 2/1/2012 z dn. 05 stycznia 2012 - w sprawie nadania Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 2/12 z dn. 03 stycznia 2012 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr 1/12 z dn. 03 stycznia 2012 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

Wytworzył:
Jolanta Izbicka
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2012-03-22 11:15:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2014-08-14 09:46:32)

 
 
liczba odwiedzin: 1295013

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X