☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2013

 

 Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/204/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/203/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXVIII/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/201/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXVIII/200/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/199/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/198/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Pisanica

Uchwała Nr XXVIII/197/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości mienia komunalnego

Uchwała Nr XXVIII/196/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2014

Uchwała Nr XXVII/195/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/194/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXVII/193/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku

Uchwała Nr XXVII/192/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/163/2009 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/191/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XXVII/190/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

Uchwała Nr XXVI/189/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian uchwały nr XXIII/134/08 Rady Gminny Kalinowo z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXVI/188/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/187/13 z dnia 27 września 2013 r. w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2019

Uchwała Nr XXVI/186/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kalinowo

Uchwała Nr XXVI/185/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/111/12 Rady Gminy Kalinowo, z dnia 11 czerwca 2012 roku, w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr XXV/184/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok, Załączniki

Uchwała Nr XXV/183/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019, Załączniki

Uchwała Nr XXIV/182/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie i Pisanica, Załączniki

Uchwała Nr XXIV/181/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok, Załączniki

Uchwała Nr XXIV/180/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019, Załączniki

Uchwała Nr XXIV/179/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie skargi Konstancji Świderskiej, Henryka Świderskiego i Doroty Świderskiej na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXIV/178/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/142/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Załącznik

Uchwała Nr XXIV/177/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik

Uchwała Nr XXIV/176/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalinowo na lata 2013-2016, Załącznik

Uchwała Nr XXIV /175/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXIV/174/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/173/13  z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok, Załączniki

 Uchwała Nr XXIII/172/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2019, Załączniki

Uchwała Nr XXIII/171/13  z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kalinowo, a Gminą Miastem Ełk, Gminą Ełk, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy oraz Powiatem Ełckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach Konkursu Dotacji dla samorządów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Uchwała Nr XXIII/170/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Kalinowie Nr XI/76/99 z dnia 30 listopada 1999 r. zm. Nr VI/32/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr XXIII/169/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatów Ełckiemu

Uchwała Nr XXIII/168/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kalinowo na lata 213-2017”

Uchwała Nr XXIII/167/13  z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo, Załącznik

Uchwała Nr XXIII/166/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XXIII/165/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XXIII/164/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/141/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/163/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/162/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXII/161/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie skargi Jana Tokarskiego na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXII/160/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXII/159/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXII/158/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy

Uchwała Nr XXII/157/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXII/156/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXII/155/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016

Uchwała Nr XXII/154/13 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2013 r.

Uchwała Nr XXI/153/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalinowo, Załącznik

Uchwała Nr XXI/152/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, Załącznik

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2013-02-12 09:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2014-04-23 09:21:06)

 
 
liczba odwiedzin: 1291113

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X