☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2014

Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2014 roku

Uchwała Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr II/9/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr II/8/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr II/7/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/191/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 listopada 2013 roku, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr II/6/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr II/5/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Uchwała Nr II/4/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

Uchwała Nr II/3/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/2/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kalinowo

Uchwała Nr I/1/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXXIII/241/14 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIII/240/14 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXIII/239/14 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie skargi Pana Edwarda Świderskiego na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXXIII/238/14 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Uchwała Nr XXXIII/237/14 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie członkostwa Gminy Kalinowo w Lokalnej Grupie Działania „Lider w EGO”

Uchwała Nr XXXII/236/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/235/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXII/234/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Zielona energia na Mazurach”

Uchwała Nr XXXII/233/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Borzymach

Uchwała Nr XXXII/232/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach

Uchwała Nr XXXII/231/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty nauczyciel

Uchwała Nr XXXI/230/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXXI/229/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXI/228/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Ełckiego

Uchwała Nr XXXI/227/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomętno Wielkie i Pisanica, Zał. 1, Zał. 2, RysunekPodsumowanie - Cześć III

Uchwała Nr XXXI/226/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XXXI/225/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXXI/224/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Uchwała Nr XXX/223/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/222/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXX/221/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 25 lutego 2014 roku, w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkłach w Gminie Kalinowo”

Uchwała Nr XXX/220/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Uchwała Nr XXX/219/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XX/142/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXX/218/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XX/141/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/217/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XXX/216/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XXX/215/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach

Uchwała Nr XXX/214/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego na rzecz Powiatu Ełckiego za obniżoną cenę

Uchwała Nr XXX/213/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i odsetek ustawowych od należności cywilnoprawnych od osób fizycznych ni prowadzących działalności gospodarczej

Uchwała Nr XXIX/212/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/211/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXIX/210/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Kalinowo”

Uchwała Nr XXIX/209/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości w formie użyczenia na okres 25 lat

Uchwała Nr XXIX/208/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XXIX/207/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIX/206/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2014 roku

Uchwała Nr XXIX/205/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 

 

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2014-03-31 13:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2016-02-05 14:08:32)

 
 
liczba odwiedzin: 1291103

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X