☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2015

Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2015 roku

 

Uchwała Nr XIV/87/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/86/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIV/85/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr XIV/83/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIV/82/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIV/81/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/80/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/79/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 20143 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren położonego w obrębie Pisanica, Załącznik

Uchwała Nr XIV/78/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/77/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości w formie użyczenia na okres 25 lat, Załączniki

Uchwała Nr XIII/76/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/75/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/74/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/73/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XII/72/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XII/71/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr XII/70/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, Zał. Nr 1 (INRL-1), Zał. Nr 2 (DN-1), Zał. Nr 3 (DR-1), Zał. Nr 4 (DL-1)

Uchwała Nr XII/69/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/68/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/67/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XII/66/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku

Uchwała Nr XII/65/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr XII/64/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Uchwała Nr XII/63/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XII/62/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/170/09Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr XII/61/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XII/60/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o numerach ewidencyjnych: 66/6, 68, 69/1 i 69/2 w obrębie Golubka, gm. Kalinowo

Uchwała Nr XII/59/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego na teren działki nr 14/4 w obrębie 39 – Szczudły, gm. Kalinowo

Uchwała Nr XI/58/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/235/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo

Uchwała Nr XI/57/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XI/56/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015 - 2019


Uchwała Nr X/55/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr X/54/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr X/53/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ustalenia i zmiany ich przebiegu

Uchwała Nr X/52/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach

Uchwała Nr IX/51/15 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr IX/50/15 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr IX/49/15 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Gminą Kalinowo na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica

Uchwała Nr IX/48/15 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/24/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 2 marca 2015 roku, w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr IX/47/15 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach

Uchwała Nr VIII/45/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr VIII/44/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr VIII/43/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr VIII/42/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr VII/40/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr VII/39/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty nauczyciela

Uchwała Nr VII/38/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr VI/37/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr VI/36/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalinowo”

Uchwała Nr VI/35/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015-2025” wraz z opracowaniem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015-2025”

Uchwała Nr VI/34/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr VI/33/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VI/32/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr VI/31/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach

Uchwała Nr VI/30/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/214/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr VI/29/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 2 marca 2015 roku

Uchwała Nr VI/28/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Załącznik

Uchwała Nr V/27/15 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/26/15 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Uchwała Nr V/25/15 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/24/15 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr V/23/15 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2015

Uchwała Nr V/21/15 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Załączniki

Uchwała Nr IV/20/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie reprezentowania Gminy Kalinowo w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres 2015-2019

Uchwała Nr IV/19/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok

Uchwała Nr IV/18/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2015-02-09 10:52:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2016-01-11 09:26:23)

 
 
liczba odwiedzin: 1291112

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X