☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2015 rok

Zarządzenie nr 74/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 71/2015 z dn. 31 grudnia 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 70/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 69/2015 z dn. 8 grudnia 2015 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień  31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 68/2015 z dn. 2 grudnia 2015 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalinowo na lata 2015-2020 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalinowo na lata 2015-2020"

Zarządzenie nr 67/2015 z dn. 30 listopada 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 66/2015 z dn. 27 listopada 2015 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalinowo na lata 2015-2030 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalinowo na lata 2015-2030" 

Zarządzenie nr 65/2015 z dn. 16 listopada 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 64/2015 z dn. 12 listopada 2015 r. - w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 63/2015 z dn. 12 listopada 2015 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na 2016-2020

Zarządzenie nr 62/2015 z dn. 4 listopada 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 61/2015 z dn. 4 listopada 2015 r. - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 60/2015 z dn. 3 listopada 2015 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną, przyjęcia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie nr 59/2015 z dn. 02 listopada 2015 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 58/2015 z dn. 30 października 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 57/2015 z dn. 23 października 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 56/2015 z dn. 21 października 2015 r. - w sprawie odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr 55/2015 z dn. 20 października 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 54/2015 z dn. 16 października 2015 r. - w sprawie powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr 53a/2015 z dn. 12 października 2015 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015-2025

Zarządzenie nr 53/2015 z dn. 12 października 2015 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 52/2015 z dn. 14 października 2015 r. - w sprawie odwołania członków ze składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr 51/2015 z dn. 6 października 2015 r. - w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie nr 50/2015 z dn. 6 października 2015 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 49/2015 z dn. 5 października 2015 r. - w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr 48a/2015 z dn. 30 września 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 48/2015 z dn. 30 września 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 47/2015 z dn. 30 września 2015 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Zarządzenie nr 46/2015 z dn. 29 września 2015 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015-2025

Zarządzenie nr 45/2015 z dn. 29 września 2015 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków sołectw o środki funduszu sołeckiego na 2016 rok

Zarządzenie nr 44/2015 z dn. 7 września 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 43/2015 z dn. 4 września 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 42/2015 z dn. 31 sierpnia 2015 r. - w sprawie odwołania członów ze składu i powołania nowych do składu obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr 41/2015 z dn. 31 sierpnia 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 40/2015 z dn. 25 sierpnia 2015 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 39/2015 z dn. 20 sierpnia 2015 r. - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie

Zarządzenie nr 38/2015 z dn. 17 sierpnia 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 37/2015 z dn. 12 sierpnia 2015 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Kalinowo w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 36/2015 z dn. 11 sierpnia 2015 r. - w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 35/2015 z dn. 31 lipca 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 34/2015 z dn. 31 lipca 2015 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Użytkowania cmentarzy komunalnych Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 33/2015 z dn. 16 lipca 2015 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 32/2015 z dn. 14 lipca 2015 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 31/2015 z dn. 15 lipca 2015 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 30/2015 z dn. 15 lipca 2015 r. - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie

Zarządzenie nr 29/2015 z dn. 09 lipca 2015 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2015 z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Zarządzenie nr 28/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Zarządzenie nr 27/2015 z dn. 30 czerwca 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 26/2015 z dn. 27 maja 2015 r. - w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 25/2015 z dn. 22 maja 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 24/2015 z dn. 22 maja 2015 r. - w sprawie wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 23/2015 z dn. 22 maja 2015 r. - w sprawie odwołania członka ze składu i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 22/2015 z dn. 18 maja 2015 r. - w sprawie odwołania członków ze składu i powołania członków do składu obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 21/2015 z dn. 07 maja 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 20/2015 z dn. 30 kwietnia 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 19/2015 z dn. 27 kwietnia 2015 r. - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Zarządzenie nr 18/2015 z dn. 24 kwietnia 2015 r. - w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie nr 17/2015 z dn. 17 kwietnia 2015 r. - w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Kalinowo oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonania zadań specjalnych i ogólnych

Zarządzenie nr 16/2015 z dn. 17 kwietnia 2015 r. - w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy

Zarządzenie nr 15/2015 z dn. 15 kwietnia 2015 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa ma mienie komunalne

Zarządzenie nr 14/2015 z dn. 20 kwietnia 2015 r. - w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13/2015 z dn. 09 kwietnia 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 12/2015 z dn. 01 kwietnia 2015 r. - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

Zarządzenie nr 11/2015 z dn. 23 marca 2015 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Zarządzenie nr 10/2015 z dn. 10 marca 2015 r. - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu ełckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Ełku

Zarządzenie nr 9/2015 z dn. 27 lutego 2015 r. - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkłach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 8/2015 z dn. 10 lutego 2015 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 7.2015 z dn. 10 lutego 2015 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2015 r.

Zarządzenie nr 6/2015 z dn. 30 stycznia 2015 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 5/2015 z dn. 30 stycznia 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 4/2015 z dn. 20 stycznia 2015 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 3/2015 z dn. 20 stycznia 2015 r. - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo wprowadzonego zarządzeniem nr 12/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie nr 2/2015 z dn. 09 stycznia 2015 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2015 r.

Zarządzenie nr 1/15 z dn. 05 stycznia 2015 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich, Załącznik

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2015-01-09 11:33:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2017-08-21 07:49:13)

 
 
liczba odwiedzin: 1294995

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X