☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2016 rok

Zarządzenie nr 64/2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 63/2016 z dn. 12 grudnia 2016 r. - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kalinowo oraz regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 62/2016 z dn. 12 grudnia 2016 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 61/2016 z dn. 9 grudnia 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 60/2016 z dn. 7 grudnia 2016 r. - w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kalinowo i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie nr 59/2016 z dn. 7 grudnia 2016 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 58/2016 z dn. 1 grudnia 2016 r. - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 57/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 56/2016 z dn. 29 listopada 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 55/2016 z dn. 24 listopada 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 54/2016 z dn. 17 listopada 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 53/2016 z dn. 10 listopada 2016 r.  - w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4-12

Zarządzenie nr 52/2016 z dn. 10 listopada 2016 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022

Zarządzenie nr 51/2016 z dn. 26 października 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 50/2016 z dn. 17 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 49/2016 z dn. 14 października 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 48/2016 z dn.  30 września 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 47/2016 z dn.  29 września 2016 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną, przyjęcia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie nr 46/2016 z dn. 26 września 2016 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Zarządzenie nr 45/2016 z dn. 21 września 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 44/2016 z dn. 14 września 2016 r. - w sprawie nabycia służebności gruntowej

Zarządzenie nr 43/2016 z dn. 6 września 2016 r. - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 42/2016 z dn. 6 września 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 41e/2016 z dn. 25 sierpnia 2016 r. - w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej - szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaśki"

Zarządzenie nr 41d/2016 z dn. 25 sierpnia 2016 r. - w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej - szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze"

Zarządzenie nr 41c/2016 z dn. 25 sierpnia 2016 r. - w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej - szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie"

Zarządzenie nr 41b/2016 z dn. 25 sierpnia 2016 r. - w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej - szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179001N Wysokie-Zaborowo"

Zarządzenie nr 41a/2016 z dn. 25 sierpnia 2016 r. - w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej - szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół"

Zarządzenie nr 41/2016 z dn. 22 sierpnia 2016 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania plany finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 40/2016 z dn. 17 sierpnia 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Zarządzenie 39/2016 z dn. 3 sierpnia 2016 r. - w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie nr 38/2016 z dn. 28 lipca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 37/2016 z dn. 26 lipca 2016 r. - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 36/2016 z dn. 21 lipca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 35/2016 z dn. 20 lipca 2016 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Zarządzenie nr 34/2016 z dn. 13 lipca 2016 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 33/2016 z dn. 12 lipca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 32/2016 z dn. 12 lipca 2016 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 31/2016 z dn. 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 30/2016 z dn. 29 czerwca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 29/2016 z dn. 14 czerwca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 28/2016 z dn. 20 maja 2016 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora zespołu szkół

Zarządzenie nr 27/2016 z dn. 16 maja 2016 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkół

Zarządzenie nr 26/2016 z dn. 12 maja 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 25/2016 z dn. 05 maja 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 24/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 23/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

Zarządzenie nr 22/2016 z dn. 15 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 21/2016 z dn. 31 marca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 20/2016 z dn. 24 marca 2016 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo na 2016 rok z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

Zarządzenie nr 19/2016 z dn.  18 marca 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 18/2016 z dn. 18 marca 2016 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Zarządzenie nr 17/2016 z dn. 9 marca 2016 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 16/2016 z dn. 11 marca 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5

Zarządzenie nr 15/2016 z dn. 7 marca 2016 r. - w sprawie zmian Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 14/2016 z dn. 2 marca 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu: pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, ratownictwa i ochrony ludności, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 13/2016 z dn. 1 marca 2016 r. - w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 12/2016 z dn. 24 lutego 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 11/2016 z dn. 24 lutego 2016 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 10/2016 z dn. 16 lutego 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 9/2016 z dn. 16 lutego 2016 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pacy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2016 r.

Zarządzenie nr 8/2016 z dn. 15 lutego 2016 r. - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 7/2016 z dn. 10 lutego 2016 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 6/2016 z dn. 28 stycznia 2016 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2016 r. z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 5/2016 z dn. 28 stycznia 2016 r. - w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Kalinowo, Załącznik

Zarządzenie nr 4/2016 z dn. 28 stycznia 2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 3/2016 z dn. 18 stycznia 2016 r. - w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 2/2016 z dn. 18 stycznia 2016 r. - w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 1/2016 z dn. 15 stycznia 2016 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2016 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2016-01-22 09:35:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2018-01-18 08:23:58)

 
 
liczba odwiedzin: 1295024

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X