☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2016

Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2016 roku

Uchwała Nr XXV/155/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr XXV/154/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3-11

Uchwała Nr XXV/153/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXV/152/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo ma 2016 rok, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3-7

Uchwała Nr XXV/151/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXV/150/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/149/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/148/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXV/147/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/144/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku

Uchwała Nr XXIII/143/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/142/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXIII/141/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII/140/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/139/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXIII/138/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalinowo na lata 2016-2019

Uchwała Nr XXIII/137/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania pn. "Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w miejscowości Mazurowo"

Uchwała Nr XXIII/136/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/77/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie

Uchwała Nr XXIII/135/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej centrum usług wspólnych pod nazwą "Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie" zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXIII/134/16 z dnia dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Uchwała Nr XXII/133/16 z dnia dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 r.

Uchwała Nr XXII/132/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXII/131/16 dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, zmiany i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXII/130/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Ryczywół

Uchwała Nr XXII/129/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na przebudowę skrzyżowań z drogą gminną w miejscowości Iwaśki

Uchwała Nr XXII/128/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.'Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie (dr. kraj. nr 16)- Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie do dr. nr 1872 N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap II' wraz z Powiatem Ełckim

Uchwała Nr XXI/127/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 r.

Uchwała Nr XXI/126/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XX/125/16 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/118/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/124/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIX/123/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 r.

Uchwała Nr XIX/122/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIX/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XIX/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na przebudowę mostu, w obrębie miejscowości Sypitki

Uchwała Nr XIX/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/16 Rady Gminy Kalinowo w sprawie powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadania z zakresu dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr XIX/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składania przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XIX/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIX/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kalinowie

Uchwała Nr XIX/113/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Zocie (działka nr ewidencyjny 130), gm. Kalinowo

Uchwała Nr XIX/112/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowu Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIX/111/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/110/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/109/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVIII/108/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Rozwój turystyki poprzez współpracę gmin z Litwy i Polski"  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A

Uchwała Nr XVIII/107/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla młodzieży w obszarze transgranicznym" (CULL4YOUTH) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A

Uchwała Nr XVII/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XVII/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 r.

Uchwała Nr XVII/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVII/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczy punktów każdemu kryterium

Uchwała Nr XVII/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kalinowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczy punktów każdemu kryterium

Uchwała Nr XVII/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XVII/100/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XVI/99/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/98/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVI/97/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalinowo" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Zał nr 1, Zał nr 2

Uchwała Nr XVI/96/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalinowo na lata 2015-2023" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Zał nr 1, Zał nr 2

Uchwała Nr XVI/95/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kalinowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XVI/94/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Gminy Kalinowo na lata 2016-2019, Załącznik

Uchwała Nr XVI/93/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2016 roku

Uchwała Nr XVI/92/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o numerach ewidencyjnych 9, 14/4,22/1 i 22/2 oraz fragment drogi gminnej w działce nr 20 położonych w obrębie 39 - Szczudły, gm. Kalinowo

Uchwała Nr XVI/91/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego na rzecz Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres powyżej 3 lat w formie bezprzetargowej

Uchwała Nr XVI/90/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr XV/89/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XV/88/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/64/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2016-02-05 13:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2017-01-05 09:24:24)

 
 
liczba odwiedzin: 1291090

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X