☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 06.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2017 rok

Zarządzenie nr 64/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 63/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Kalinowo"

Zarządzenie nr 62/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 61/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 60/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 59/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 58/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie gminy w 2018 roku

Zarządzenie nr 57/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Kalinowo w 2018 roku

Zarządzenie nr 56/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 55/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 54/2017 z dn. 15 grudnia 2017 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 53/2017 z dn. 6 grudnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 52/2017 z dn. 30 listopada 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 51/2017 z dn. 21 listopada 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 50/2017 z dn. 15 listopada 2017 r. - w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie nr 49/2017 z dn. 25 października 2017 r. - w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 48/2017 z dn. 10 listopada 2017 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Zarządzenie nr 47/2017 z dn. 8 listopada 2017 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 46/2017 z dn. 25 października 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 45/2017 z dn. 17 października 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 44/2017 z dn. 3 października 2017 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Zarządzenie nr 43a/2017 z dn. 29 września 2017 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków sołectw o środki funduszu sołeckiego na 2018 rok

Zarządzenie nr 43/2017 z dn. 29 września 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 42/2017 z dn. 27 września 2017 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną, przyjęcia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie nr 41/2017 z dn. 20 września 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 40/2017 z dn. 6 września 2017 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 38/2017 z dn. 21 sierpnia 2017 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 37/2017 z dn.  8 sierpnia 2017 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 36/2017 z dn. 31 lipca 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 35/2017 z dn. 31 lipca 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 34/2017 z dn. 5 lipca 2017 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienie komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 33/2017 z dn. 4 lipca 2017 r. - w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej - szczególnych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. "Przebudowy stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi". Umowa przyznania pomocy nr 00016-65161-UM1400004/16 zawarta w dniu 12.06.2017 r., na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 32/2017 z dn. 4 lipca 2017 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalinowo związanego z realizacją projektu  realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 31/2017 z dn. 4 lipca 2017 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 30/2017 z dn. 4 lipca 2017 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 29/2017 z dn. 3 lipca 2017 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 28/2017 z dn. 30 czerwca 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 27a/2017 z dn. 27 czerwca 2017 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 27/2017 z dn. 27 czerwca 2017 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 26/2017 z dn. 27 czerwca 2017 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 25/2017 z dn.26 czerwca 2017 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 24/2017 z dn. 26 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 23/2017 z dn. 23 czerwca 2017 r. - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w: Gimnazjum w Kalinowie i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie

Zarządzenie nr 22/2017 z dn. 31 maja 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 21/2017 z dn. 30 maja 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 20/2017 z dn. 23 maja 2017 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 19/2017 z dn. 18 maja 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 18/2017 z dn. 28 kwietnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 17/2017 z dn. 28 kwietnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 16/2017 z dn. 24 kwietnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 15/2017 z dn. 14 kwietnia 2017 r. - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do ustalenia kategorii zagrożenia wybuchem pomieszczeń, stref i przestrzeni zewnętrznych w komunalnych oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 14/2017 z dn. 14 kwietnia 2017 r. - w sprawie ustalenia wykazu praz szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Urzędzie Gminy Kalinowo oraz ustalenia wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Zarządzenie nr 13/2017 z dn. 13 kwietnia 2017 r. - w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 12/2017 z dn. 10 kwietnia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 11/2017 z dn.10 marca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 10/2017 z dn. 10 marca 2017 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r., Zał. Nr 1, Zał. Nr 2-3, Zał. Nr 4-7

Zarządzenie nr 9/2017 z dn. 28 lutego 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 8/2017 z dn. 28 lutego 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 7/2017 z dn. 16 lutego 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu: pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 6/2017 z dn. 8 lutego 2017 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2017 r.

Zarządzenie nr 5/2017 z dn. 8  lutego 2017 r. - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 4/2017 z dn. 9 stycznia 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 3/2017 z dn. 10 stycznia 2017 r. - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Kalinowo w 2017 roku, Zał nr 1, Zał nr 2, Zał. nr 3

Zarządzenie nr 2/2017 z dn. 10 stycznia 2017 r. - w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Kalinowo w 2017 roku, Zał nr 1, Zał nr 2, Zał. nr 3

Zarządzenie nr 1/2017 z dn. 9 stycznia 2017 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2017 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2017-01-25 14:47:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2018-02-06 11:22:43)
 
 
liczba odwiedzin: 1293809

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X