☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo - 2018 rok

Zarządzenie nr 53.18 z dn. 31 grudnia 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 52b.18 z dn. 17 grudnia 2018 r. - w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019-2027

Zarządzenie nr 52a.18 z dn. 17 grudnia 2018 r. - w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 52.18 z dn. 17 grudnia 2018 r. - w sprawie przekazania do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie z zasobów gminy lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione

Zarządzenie nr 51.18 z dn. 27 listopada 2018 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru agenta emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 50.18 z dn. 27 listopada 2018 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 49.18 z dn. 22 listopada 2018 r. - w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji okresowej sprzętu Obrony Cywilnej w gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 48.18 z dn. 22 listopada 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 47.18 z dn. 14 listopada 2018 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 46.18 z dn. 9 listopada 2018 r. - w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 45.18 z dn. 9 listopada 2018 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019-2027

Zarządzenie nr 44.18 z dn. 29 października 2018 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 43.18 z dn. 31 października 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 42.18 z dn. 18 października 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 41.18 z dn. 9 października 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 40a/2018 z dn. 4 października 2018 r. - w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie nr 40/2018 z dn. 4 października 2018 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną, przyjęcia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie nr 39.2018 z dn. 4 października 2018 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Zarządzenie nr 38.18 z dn. 9 października 2018 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 37.2018 z dn. 28 września 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 36.2018 z dn. 28 września 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 35.18 z dn. 26 września 2018 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 34a.18 z dn. 19 września 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok

Zarządzenie nr 34.18 z dn. 19 września 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok

Zarządzenie nr 33.18 z dn. 3 września 2018 r. - w sprawie realizacji projektu "Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia"

Zarządzenie nr 32.18 z dn. 3 września 2018 r. - w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem "Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia"

Zarządzenie nr 31.18 z dn. 24 sierpnia 2018 r. - w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kalinowo do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach i formach głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności

Zarządzenie nr 30.18 z dn. 23 sierpnia 2018 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 29a.18 z dn. 23 sierpnia 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 29.18 z dn. 23 sierpnia 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 28/18 z dn. 17 sierpnia 2018 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania plany finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 27.18 z dn. 25 lipca 2018 r. - w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 26.18 z dn. 9 lipca 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok

Zarządzenie nr 25.18 z dn. 29 czerwca 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok

Zarządzenie nr 24/2018 z dn. 27 czerwca 2018 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 23.18 z dn. 30 maja 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok

Zarządzenie nr 22.2018 z dn. 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 21.18 z dn. 9 maja 2018 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 20.18 z dn. 23 kwietnia 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok

Zarządzenie nr 19/18 z dn. 23 kwietnia 2018 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 18.18 z dn. 19 kwietnia 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok

Zarządzenie nr 17/2018 z dn. 19 kwietnia 2018 r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 16.2018 z dn. 18 kwietnia 2018 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 15.2018 z dn. 18 kwietnia 2018 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 14/2018 z dn. 10 kwietnia 2018 r. - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 13.2018 z dn. 30 marca 2018 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 12/2018 z dn. 19 marca 2018 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zarządzenie nr 11.2018 z dn. 22 lutego 2018 r. - w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu: pomocy społecznej; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim; ochrony środowiska i edukacji ekologicznej; reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 10.2018 z dn. 16 lutego 2018 r. - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Kalinowo, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3,4

Zarządzenie nr 8.2018 z dn. 16 lutego 2018 r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 7.2018 z dn. 16 lutego 2018 r. - w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok do odliczenia podatku VAT za 2018 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2018 dla Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 6/2018 z dn. 14 lutego 2018 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 5.2018 z dn. 12 lutego 2018 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej ofert na realizację zadań gminy w 2018 r.

Zarządzenie nr 4/2018 z dn. 12 lutego 2018 r. - w sprawie plano dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 3/2018 z dn. 30 stycznia 2018 r. - w sprawie ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok pracownikom Urzędu Gminy Kalinowo zatrudniony przy obsłudze monitora ekranowego

Zarządzenie nr 2/2018 z dn. 11 stycznia 2018 r. - w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 1/2018 z dn. 11 stycznia 2018 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2018 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2018-01-11 12:02:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-07-05 11:17:09)
 
 
liczba odwiedzin: 1294994

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X