☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2018

Uchwały Rady Gminy Kalinowo - 2018 rok

 

Uchwała Nr IV.21.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr IV.20.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 - 2027

Uchwała Nr IV.19.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr IV.18.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 - 2026

Uchwała Nr IV.17.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr IV.16.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr IV.15.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV.14.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV.13.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV.12.18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr III/11/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr III/10/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr III/9/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

Uchwała Nr III/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Uchwała Nr III/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr III/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/5/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr II/4/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/269/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 13 listopada 2018 roku, w sprawie emisji obligacji oraz zasada ich zbywania nabywania i wykupu

Uchwała Nr I/3/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr I/2/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kalinowo

Uchwała Nr I/1/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XLV/269/18 z dnia 13 listopada w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XLV/268/18 z dnia 13 listopada w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Uchwała Nr XLIV/267/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/266/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XLIV/265/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Uchwała Nr XLIV/264/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XLIV/263/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w obrębie Lisewo

Uchwała Nr XLIII/262/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/261/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XLIII/260/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kalinowo do realizacji projektu "Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLIII/259/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach

Uchwała Nr XLIII/258/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XLIII/257/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XLII/256/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XLI/255/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XLI/254/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XLI/253/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XLI/252/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLI/251/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLI/250/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/235/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2018 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kalinowo, oraz uchwały Nr XL/236/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 20185 roku, w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XL/249/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XL/248/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XL/247/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XL/246/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Kalinowo instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XL/245/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa- Polska

Uchwała Nr XL/244/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XL/243/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Sypitki - Wiśniewo Ełckie - Etap II"

Uchwała Nr XL/242/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XL/241/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XL/240/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XL/239/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XL/238/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XL/237/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XIX/116/16 Rady Gminy Kalinowo, w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XL/236/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XL/235/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XL/234/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XL/233/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIX/232/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/231/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXXVIII/230/18 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/229/18 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXXVIII/228/18 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XXXVIII/227/18 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/219/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Sypitki-Wiśniewo Ełckie - Etap II"

Uchwała Nr XXXVIII/226/18 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXVII/225/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXXVII/224/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oaz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2018

Uchwała Nr XXXVI/223/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXXVI/222/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2018 r. Rocznik 2018 poz. 629

Uchwała Nr XXXVI/221/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXXVI/220/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego z udział członów ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. Rocznik 2018 poz. 1519

Uchwała Nr XXXVI/219/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Sypitki - Wiśniewo Ełckie - Etap II"

Uchwała Nr XXXVI/218/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XXXVI/217/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Kalinowo Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXVI/216/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oaz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2018

Uchwała została uchylona zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym znak sprawy PN.4131.135.2018

Uchwała Nr XXXVI/215/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kalinowo na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXVI/214/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kalinowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXV/213/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2018 r. Rocznik 2018 poz. 629

Uchwała Nr XXXV/212/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 - 2026

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2018-02-02 09:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-01-07 12:00:27)

 
 
liczba odwiedzin: 1291114

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X