☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 26.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

flaga i godło Polski

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy

NAZWA PROGRAMU: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy

 

GMINA KALINOWO OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE 75.502,07 zł

 

Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według wykładni Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zadaniem realizacji zadania, oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne.

Zadanie skierowane jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W ramach zadania zostaje zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 w/w ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie w następstwie zdanego egzaminu.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informujemy, iż od dnia 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostały zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących pracownikami młodocianymi.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

Link do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o prace w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych powyżej.

Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Oświatowe tj. posiadania przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;
 • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, jakie podmiot ubiegający się o pomoc (pracodawca) otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia (Załącznik nr 6) o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (art. 37 ust 1 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2018 r., poz. 362);
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy (pracodawcy) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie – tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3 lub 4) lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – rolnika (Załącznik nr 5).

Termin załatwienia sprawy

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu (zgodnie z art. 122 ust. 7 ustawy – Prawo Oświatowe)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kalinowo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kalinowo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 4).

Umożliwi to zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.


Miejsce załatwienia sprawy:

Zespół Obsługi Szkół

ul. Michała Kajki 1, 19-314 Kalinowo

Ewelina Samełko

Tel. 87 629 84 21

 

Załączniki:

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2018-02-16 13:49:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-01-03 08:45:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 506387