Petycje

 PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej. W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Petycje kierowane do Wójta Gminy Kalinowo

Petycje kierowane do Wójta Gminy Kalinowo

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Petycja

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

2024

  1.  

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja

Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy

28.02.2024 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

2023

1.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja

Petycja w sprawie Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii i zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.

19.09.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PISMO

2.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.

30.11.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PISMO

2022

1.

Cech Zdunów Polskich

Rynek 2

63-760 Zduny

Petycja

Załącznik

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony środowiska

7.03.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XXIX.205.22 z dnia

30 marca 2022 r.

2.

 

Patryk Król

Petycja

Załącznik

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

1.08.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XXXIV.233.22 z dnia

14 września 2022 r.

2021

1.

 

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

Petycja

List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

16.01.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XX.151.21

z dnia

23 czerwca

2021 r.

2.

Teresa Garland, skr.poczt.88, ul.Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina

Petycja

Petycja do tutejszej Rady gminy by wyraziła opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO           

22.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XVII.126.21 z dnia

26 marca

2021 r.

3.

Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – adres: Skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina

Petycja

Petycja "do tutejszej gminy by w trybie
pilnym poparły WARUNKOWO Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet
Konstytucyjny jako organ czuwający nad Polską RACJĄ STANU i reprezentujący SUWERENA = Naród
Polski - TAK wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego
przegłosowania przez SUWERENÓW nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych
wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele."

25.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XVII.126.21 z dnia

26 marca

2021 r.

 

4.

      Wnioskodawca:

 

Instytut Strategie 2050

warmińsko-mazurskie

przy Stowarzyszeniu Polska 2050

KRS: 0000855870

Żeromskiego 24

10-355 Olsztyn

Petycja

Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

17.04.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XX.150.21 z dnia 23 czerwca 2021 r.

2020

1.

Wnioskodawca: Mirosław Doktór

Petycja

Ustalenia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo stref dozwolonych oraz strefy zakazu (dla otuliny Obszaru Chronionego Jezior Rajgrodzkich) dla budowy farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 200 kW (które wymagają uzyskanie decyzji środowiskowej)

27.04.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XIII.101.20 z dnia 17 czerwca 2020 r.

2.

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Ocean

KRS: 0000749964

Adres: ul. Złota 13/19, 10-698 Olsztyn

 Petycja

podjęcia przez Radę Gminy uchwały dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

9.12.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XVI.121.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

3.  

  

Piotr Sterkowski

ul. Kłodzka 25

04-913 Warszawa

E-mail: psterkowski@gmail.com

Petycja

podjęcia przez Radę Gminy uchwały dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

14.12.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XVI.122.20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

 

4.  

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Petycja

podjęcia przez Radę Gminy uchwały

"W obronie prawdy, godności

i wolności człowieka"

21.12.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uchwała Nr XVI.123.20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

2019

1.

Wnioskodawca:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Petycja

Wdrożenia działania celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych

14.10.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

2018

1.

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja

podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.

21.09.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź przesłano drogą elektroniczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2018-05-25 11:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-03-29 09:30:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki