☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo - 2019 rok

 

Zarządzenie nr 84.19 z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 83.19 z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie gminy w 2020 roku

Zarządzenie nr 82.19 z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie opracowania planów działania w zakresie obrony cywilnej

Zarządzenie nr 81.19 z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie

Zarządzenie nr 80.19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 79.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 78.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 77.19 z dnia 11grudnia 2019 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 75a.19 z dnia 29 listopada 2019 r. - w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 75.19 z dnia 29 listopada 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 74.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 73.2019 z dn. 25 listopada 2019 r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 72.2019 z dn. 21 listopada 2019 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 71/2019 z dn. 18 listopada 2019 r. - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 70.19 z dn. 12 listopada 2019 r. - w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 69.19 z dn. 12 listopada 2019 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020-2030

Zarządzenie nr 66.19 z dn. 31 października 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 65.19 z dn. 31 października 2019 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo, Załącznik

Zarządzenie nr 64.19 z dn. 21 października 2019 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 63.19 z dn. 21 października 2019 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 62.19 z dn. 16 października 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 61.19 z dn. 10 października 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 60.2019 z dnia 8 października 2019 r. - w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Zarządzenie nr 59.2019 z dn. 4 października 2019 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39.2019 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w ramach projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia

Zarządzenie nr 58.19 z dn. 4 października 2019 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26.2019 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu programu pomocy stypendialnej w ramach projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia

Zarządzenie nr 57.19 z dn. 3 października 2019 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną, przyjęcia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie nr 56b.19 z dn. 30 września 2019 r. - w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków sołectw o środki funduszu sołeckiego na 2020 rok

Zarządzenie nr 56A.2019 z dn. 30 września 2019 r. - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu drzewostanu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 56.19 z dn. 30 września 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 55.19 z dn. 3 września 2019 r. - w sprawie przyznania jednorazowego stypendium dla uczniów, w roku szkolnym 2019/2020, w ramach projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształceniawspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 54.19 z dn. 3 września 2019 r. - w sprawie powołania członka Zespołu Intyerdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 53.19 z dn. 2 września 2019 r. - w sprawie odwołania członka Zespołu Intyerdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 52.19 z dn. 30 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 51.19 z dn. 29 sierpnia 2019 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 50.19 z dn. 29 sierpnia 2019 r. - w sprawie powołania zespołu informatycznego do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 49.19 z dn. 20 sierpnia 2019 r. - w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 48.19 z dn. 20 sierpnia 2019 r. - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w: 1) Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, 2) Szkole Podstawowej w Sypitkach

Zarządzenie nr 47.19 z dn. 9 sierpnia 2019 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 46.19 z dn. 12 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 45.19 z dn. 5 sierpnia 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Zarządzenie nr 44.19 z dn. 19 lipca 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 43.2019 z dn. 12 lipca 2019 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopie nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 42.2019 z dn. 10 lipca 2019 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Zarządzenie nr 41.2019 z dn. 3 lipca 2019 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 40.19 z dn. 28 czerwca 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 39.2019 z dn. 28 czerwca 2019 r. - w sprawie powołania komisji stypendialnej w ramach projektu "Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia"

Zarządzenie nr 38.19 z dn. 28 czerwca 2019 r. - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kalinowo i jednostkach organizacyjnych Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 37.19 z dn. 28 czerwca 2019 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 36.2019 z dn. 26 czerwca 2019 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Zarządzenie nr 35.2019 z dn. 25 czerwca 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Zarządzenie nr 34.19 z dn. 25 czerwca 2019 r. - w sprawie powołania komisji do przekazania - przyjęcia kasy w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 33.19 z dn. 12 czerwca 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 32.19 z dn. 6 czerwca 2019 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Zarządzenie nr 31.19 z dn.5 czerwca 2019 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 30.19 z dn.4 czerwca 2019 r. - w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 29.19 z dn. 31 maja 2019 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 28.19 z dn. 30 maja 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 27.19 z dn. 3 maja 2019 r. - w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kalinowo za rok 2018 RAPORT do pobrania

Zarządzenie nr 25.19 z dn. 20 maja 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 24.19 z dn. 15 maja 2019 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Zarządzenie nr 23.19 z dn. 15 maja 2019 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypitkach

Zarządzenie nr 22.19 z dn. 16 maja 2019 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 21.19 z dn. 30 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 20.19 z dn. 24 kwietnia 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2018 rok

Zarządzenie nr 19.19 z dn. 24 kwietnia 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie za 2018 rok

Zarządzenie nr 18.19 z dn. 16 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 17.2019 z dn. 11 kwietnia 2019 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Doposażenie TIK realizowanego w ramach projektu Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia""

Zarządzenie nr 16a.19 z dn. 11 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 16.19 z dn. 11 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 15.19 z dn. 11 kwietnia 2019 r. - w sprawie powołania zespołu informatycznego do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 14.19 z dn. 29 marca 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 13.19 z dn. 19 marca 2019 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Zarządzenie nr 12.2019 z dn. 18 marca 2019 r. - w sprawie powołania Grupy Sterującej oraz Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu "Ramię w ramię" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 11.2019 z dn. 5 marca 2019 r. - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 10.2019 z dn. 28 lutego 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 9.2019 z dn. 25 lutego 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu: pomocy społecznej; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim; ochrony środowiska i edukacji ekologicznej; reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 8.2019 z dn. 18 lutego 2019 r. - w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok do odliczenia podarku VAT za 2019 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2019 dla Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 7.2019 z dn. 18 lutego 2019 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej ofert na realizację zadań gminy w 2019 r.

Zarządzenie nr 6.2019 z dn. 31 stycznia 2019 r. - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 5.19 z dn. 31 stycznia 2019 r. - w sprawie zasad i trybu informowania Wójta Gminy Kalinowo o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 4.19 z dn. 23 stycznia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 3.2019 z dn. 14 stycznia 2019 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2019 r.

Zarządzenie nr 2a.2019 z dn. 10 stycznia 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie nr 2.2019 z dn. 10 stycznia 2019 r. - w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego praz obrony cywilnej na terenie gminy Kalinowo w 2019 r., Zał. nr 1, Zał. nr 2-3

Zarządzenie nr 1.2019 z dn. 10 stycznia 2019 r. - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kalinowo w 2019 roku, Załączniki

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2019-02-18 11:22:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-03-23 08:28:01)
 
 
liczba odwiedzin: 1294984

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X