☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2020

Uchwały Rady Gminy Kalinowo - 2020 rok

 

Uchwała Nr XVI.123.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

Uchwała Nr XVI.122.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XVI.121.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie „Ocean” w dniu 9 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XVI.120.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadania z zakresu prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr XVI.119.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok

Uchwała Nr XVI.118.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Giny Kalinowo na lata 2021-2030

Uchwała Nr XVI.117.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XVI.116.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2021 rok

Uchwała Nr XVI.115.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2021 rok

Uchwała Nr XVI.114.20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2021 rok

Uchwała Nr XV.113.20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XV.112.20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2030

Uchwała Nr XV.111.20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Uchwała Nr XIV.110.20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XIV.109.20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2030, Zał. nr 1, Zał. nr 2

Uchwała Nr XIV.108.20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.95.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XIV.107.20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pisanica

Uchwała Nr XIV.106.20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Mazurowo, obejmującego działkę o nr ewid. 256, Załącznik

Uchwała Nr XIV.105.20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Mazurowo, obejmującego działkę o nr ewid. 256, Załącznik

Uchwała Nr XIII.104.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XIII.103.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2030, Zał. nr 1, Zał. nr 2

Uchwała Nr XIII.102.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet

Uchwała Nr XIII.101.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIII.100.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.55.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr XIII.99.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku na Uchwałę Nr IX.55.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr XIII.98.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIII.97.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XIII.96.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

Uchwała Nr XIII.95.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo, w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XIII.94.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XIII.93.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XIII.92.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Uchwała Nr XIII.91.20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kalinowo wotum zaufania

Uchwała Nr XII.90.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku na Uchwałę Nr XXXVI/217/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Kalinowo Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XII.89.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełckie, zwanego „Grądzkie Ełckie - 1”

Uchwała Nr XII.88.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełckie, zwanego „Grądzkie Ełckie - 1”

Uchwała Nr XII.87.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego „Skomętno Wielkie II”, na obszarze obejmującym cześć działki o nr ewid. 118/56

Uchwała Nr XII.86.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego „Skomętno Wielkie II”, na obszarze obejmującym cześć działki o nr ewid. 118/56

Uchwała Nr XII.85.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XII.84.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020-2030, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr XII.83.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XII.82.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XII.81.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Kalinowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XII.80.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XII.79.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XII.78.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadań z zakresu prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr XII.77.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Gminy Kalinowo na lata 2020-2023

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XII.76.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalinowo na lata 2020-2024

Uchwała Nr XII.75.20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2020

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2020-01-02 09:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-01-08 11:15:03)
 
 
liczba odwiedzin: 1291111

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X