☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo - 2020 rok
 


Zarządzenie nr 67.2020 z dnia 20 października 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 66.2020 z dnia 15 października 2020 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Zarządzenie nr 65.2020 z dnia 7 października 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 63.2020 z dnia 30 września 2020 r. -  w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kalinowo na lata 2020 - 2021

Zarządzenie nr 58.2020 z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 57.2020 z dnia 21 września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 56.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. - w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 55.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 54.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 52.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 51.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. - w sprawie powołania  komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 50.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 49.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. -  w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 48.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 47.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 46.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 45.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 44.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 43.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w związku z wyborami zarządzonym na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 42.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. - w sprawie powołania zespołu informatycznego do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 41.2020 z dnia 29 maja 2020 r. - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 40.2020 z dnia 26 maja 2020 r. -  w sprawie przedstawienia reportu o stanie Gminy Kalinowo za rok 2019, RAPORT

Zarządzenie nr 39.2020 z dnia 25 maja 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 38.2020 z dnia 18 maja 2020 r. -  w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 37.2020 z dnia 11 maja 2020 r. -  w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 36.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 35.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zał. nr 3, Zał. nr 4

Zarządzenie nr 34.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. -  w sprawie obsługi klientów świadczonej przez Urząd Gminy Kalinowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. -  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 32.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 18.2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia obsługi klientów świadczonej przez Urząd Gminy Kalinowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Kalinowo, a także zawieszenia funkcjonowania targowiska gminnego

Zarządzenie nr 30.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 29.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie za 2019 rok

Zarządzenie nr 28.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2019 rok

Zarządzenie nr 27.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 26.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. - w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kalinowo

Zarządzenie nr 25.2020 z dnia 31 marca 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 24.2020 z dnia 27 marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 23.2020 z dnia 23 marca 2020 r. - w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kalinowo związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zarządzenie nr 22.2020 z dnia 23 marca 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 21.2020 z dnia 17 marca 2020 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r., Załączniki

Zarządzenie nr 20.2020 z dnia 16 marca 2020 r. -w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 19.2020 z dnia 16 marca 2020 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 18.2020 z dnia 16 marca 2020 r. -w sprawie zawieszenia obsługi klientów świadczonej przez Urząd Gminy Kalinowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Kalinowo, a także zawieszenia funkcjonowania targowiska gminnego

Zarządzenie nr 17.2020 z dnia 12 marca 2020 r. - w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Kalinowo.

Zarządzenie nr 16.2020 z dnia 6 marca 2020 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w związku z wyborami zarządzonym na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 15.2020 z dnia 6 marca 2020 r. - w sprawie powołania zespołu informatycznego do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 14.2020 z dnia 2 marca 2020 r. - w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego wspólnego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 13.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. - w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu:pomocy społecznej; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim; reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. - w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich, sześcioletnich, realizujących wychowanie przedszkolne oraz niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka lub szkoły podstawowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 11.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zał. nr 3 i 4

Zarządzenie nr 10.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. - w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok do odliczenia podatku VAT na rok 2020 dla Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 9.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2020 r.

Zarządzenie nr 8.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalinowo na 2020 rok

Zarządzenie nr 7.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 6.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 5.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy w 2020 roku, Zał. Nr 1

Zarządzenie nr 4.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 3.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Kalinowo, Zał. Nr 1

Zarządzenie nr 2.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 1.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2020 r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2020-01-02 09:28:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-10-23 08:51:40)
 
 
liczba odwiedzin: 1234561

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X