☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia - 2021 r.

Ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, informacje, decyzje -
2021 rok

- Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji nr 15/19 z dnia 7.10.2019 r. znak: IGR-II.7820.1.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:" Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko. Zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie - m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02".

- Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa podziemnego zbiornika na paliwo w ramach rozbudowy istniejącej stacji paliw” na działce 209/2 , obręb Kalinowo

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydanego postanowienia, w którym stwierdzono, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka)-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko (gr. państwa) odc. od m. Szczuczyn do m. Raczki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w zmienionej 23 lipca 2018 r. (decyzją znak: WOOŚ.420.4.2018.JC.31) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86 oraz w postanowieniach dotyczących ponownej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (odrębnych dla 3 odcinków ww. drogi)

- Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w msc. Kalinowo, gm. Kalinowo”

- Spis kart informacyjnych "A"

- Formularz "A" - karta informacyjna dla wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo

- Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo”

- Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo na 2022 roku

- Obwieszczenie Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany projektu dokumentu pn. "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu EGO 2030"

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2021 r., znak DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.9

- Spis kart informacyjnych "A"

- Formularz "A" - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji, dot. Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa podziemnego zbiornika na paliwo w ramach rozbudowy istniejącej stacji paliw

 

- Spis kart informacyjnych "A"

- Formularz "A" - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji, dot. Budowy studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w msc. Kalinowo, gm. Kalinowo

- Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w msc. Kalinowo, gm. Kalinowo”

 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi z 22 sierpnia 2021 r. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16 lipca 2021 r., znak DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi z 22 sierpnia 2021 r. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16 lipca 2021 r., znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.9

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Kalinowo, zwanego „Kalinowo III” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 13.09.2021 r, znak BI.RUZ.4210.6.2021.MK - wygaszającą w części decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 8.05.2019 r., znak BI.RUZ.421.174.2018.MC oraz udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz wodną polegająca na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do projektowanych urządzeń wodnych i wód w ramach zadania pn. " Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budziska (gr. państwa) z podziałem na zadania...

- Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Kalinowo, zwanego „Kalinowo III” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Kalinowo, zwanego „Kalinowo III” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem z dnia 6 maja 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.30.2020.KB.1

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.1 oraz postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.2

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.1 oraz postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.2

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia z dnia 1 lipca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.25 o umorzeniu postępowania w sprawie uzupełnienia decyzji z dnia 18 lutego 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.9

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia z dnia 18.06.2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.24 dot. odmowy uzupełnienia decyzji z dnia 18 lutego 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.9

- Obwieszczenie  PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych na wykonanie - przebudowy rowów otwartych, rozbiórkę przepustów, wylotów kanalizacji deszczowej oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, z lokalizacją na działkach o nr geod. 118, obręb Kalinowo, 39,102,125,126/10, obręb Długie, gm. Kalinowo, pow. ełcki w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi krajowej Nr 16 polegająca na budowie chodnika oraz zatok autobusowych na odcinku Długie-Kalinowo"

- Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o zebraniu niezbędnych dowodów do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

- Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia części decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 8.05.20219 r., znak: BI.RUZ.421.174.2018.MC oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do projektowanych urządzeń wodnych w ramach zadania pn. "Projekt i budowa drgoi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania; Zadanie nr 3: odc. Węzeł Wysokie - m. Raczki"

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 lipca 2018 r., znak: WOOŚ.420.4.2018.JC.31

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 lipca 2018 r., znak: WOOŚ.420.4.2018.JC.31

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienie z dnia 15 października 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.11

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2019 r., znak: WOOŚ.4222.2.2019.JC.17

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2019 r., znak: WOOŚ.4222.2.2019.JC.17

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienie z dnia 15 października 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.11

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 września 2019 r. znak: WOOŚ.4222.2.2019.JC.14

- Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych przez Gminę Kalinowo do składowania w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” za rok 2020

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wygaśnięcia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 marca 2021 r., znak: DLI-II.7620.25.2020.ML.4, utrzymującą w mocy decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 listopada 2020 r., znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17 (DLI-III.4620.30.2019.KS)

- Zawiadomienie o usunięciu i zdeponowaniu porzuconego pojazdu

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" za 2020 rok

- Wyniki otwartego konkursu ofert na 2021 rok w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, oraz udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak DOOŚ-DŚI.4231.6.mko.74

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 października 2015 r., WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 lipca 2018 r., znak: WOOŚ.420.4.2018.JC.31

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu postanowienia z dnia 9 kwietnia 2021 r., znak: DLI-II.7620.25.2020.ML.7, odmawiające uzupełnienia decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 marca 2021 r., znak: DLI-II.7620.25.2020.ML.4, utrzymującej w mocy decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 listopada 2020 r., znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17 (DLI-III.4620.30.2019.KS), umarzającą w całości postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr G-1/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., znak: IGR-I.747.4.1.2017

- Informacja dotycząca czasowego zamknięcia drogi gminnej niepublicznej (działka nr 28, obręb Czyńcze) w dniu 28.04.2021 r na okres 48 godzin

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia oraz w sprawie uchylenia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 15 października 2015 r. znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

- Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydaniu decyzji z dnia 29 marca 2021 r. znak DGK-ZOL.710.3.2021.KM

- Formularz "A" - wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Kalinkę w miejscowości Skomętno Wlk. w km 312+902 drogi krajowej nr 16

Spis kart informacyjnych "B"

- Spis kart informacyjnych "A"

Formularz "B" - zmiana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Kalinkę w miejscowości Skomętno Wielkie

Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Kalinkę w miejscowości Skomętno Wielkie, w km 312+902 drogi krajowej nr 16”

Informacja o zgromadzeniu niezbędnych materiałów i dowodów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Kalinkę w miejscowości Skomętno Wielkie, w km 312+902 drogi krajowej nr 16”

- Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 r., WZÓR OFERTYWZÓR SPRAWOZDANIA

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu pismem znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.13 do WSA w Warszawie skargi dot. niezałatwienia w terminie prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania wznowionego w sprawie zakończonej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu pismem znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.17 do WSA w Warszawie skargi dot. niezałatwienia w terminie prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania wznowionego w sprawie zakończonej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 18 lutego 2021, znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.9

- Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2021 rok

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 5 marca 2021 r., znak: DLI-II.7620.25.2020.ML.4, utrzymującą w mocy decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 listopada 2020 r., znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmówieniu stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o zakończeniu postępowania prowadzonego na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: DGK-II.4710.7.2020.AH

- Spis kart informacyjnych "B"

- Formularz "B" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 104 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo”

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 104 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo”

- Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

- Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr ewid. 101, 109, 110/2 i 111/3 obręb Stacze, gmina Kalinowo,”- pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 r., WZÓR OFERTYWZÓR SPRAWOZDANIA

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie słupa napowietrznej linii SN-15 kV, budowie napowietrznej  stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie linii kablowej nN 04kV, budowie złącz kablowych nN 0,4kV w miejscowości Długie, Gmina Kalinowo

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu postanowienia z dnia 19 stycznia 2021 r. znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.20 odmawiające uzupełnienia decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 listopada 2020 r., znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z 4.12.2020 r, znak DGK-II.4710.7.2020.AH

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupa SN-15 kV, budowie kablowej linii SN-15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa nN 0,4kV, budowie linii kablowej nN 04kV, budowie złącz kablowych nN 0,4kV w miejscowości Długie, Gmina Kalinowo

- Spis kart informacyjnych "B"

- Spis kart informacyjnych "A"

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa studni do poboru wody podziemnej na terenie przedsiębiorstwa UNI-MILK Sp. z o. o. w Mazurowie”

- Formularz "B" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa studni do poboru wody podziemnej na terenie przedsiębiorstwa UNI-MILK Sp. z o.o. w Mazurowie” gm. Kalinowo, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Formularz "B" - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowie pomostu drewnianego o długości powyżej 25 m, na nieruchomości położonej w Gminie Kalinowo, obręb Makosieje, na działce nr 154/12”

- Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pomostu drewnianego o długości powyżej 25 m, na nieruchomości położonej w Gminie Kalinowo, obręb Makosieje, na działce nr 154/12”

- Formularz "B" - postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr ewid. 101, 109, 110/2 i 111/3 obręb Stacze, gmina Kalinowo

- Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budową farmy fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 101, 109, 110/2 i 111/3 obręb Stacze, Gmina Kalinowo,”- pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Spis kart informacyjnych "A"

- Spis kart informacyjnych "B"

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 lipca 2018 r., znak: WOO.420.4.2018.JC.31, zmieniającej decyzję z dnia 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 5 listopada 2020 r. znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17 oraz o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2021-01-04 08:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-11-25 11:40:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1963321