Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Za sprawy związane z ochroną środowiska i rolnictwem odpowiada:

Olga Zakrzewska-Domel

Tel.: (87) 621 87 63        pokój Nr 9

Do zadań stanowiska należy:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należących do kompetencji Gminy, a w szczególności:

1) prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

2. Prowadzenie zadań będących w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska należących do kompetencji Gminy, a w szczególności:

1) Sporządzanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska,

2) sporządzenie okresowych raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska. 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w tym w zakresie wycinki drzew i krzewów, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów: 1) lustracja terenowa celem zakwalifikowania drzew i krzewów do wycinki, 2) naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów, 3) naliczanie kar pieniężnych za wycinkę drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenia.

4. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

5. Współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

6. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa m.in. w zakresie rozpowszechniania informacji i komunikatów o chorobach roślin i szkodnikach;

7. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a należących do kompetencji Gminy:

1) odbieranie czasowo lub na stałe, na podstawie decyzji Wójta i przekazywanie, do schroniska zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych przez właścicieli,

2) wydawanie zezwoleń, po spełnieniu wymogów, na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,

3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi zgodnie z uchwałą Rady Gminy,

4) wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

8. Prowadzenie działań mających na celu realizację zadań Gminy polegających na:

1) zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

 2) organizacja opieki zwierzętom wolno żyjącym (dzikim) w przypadkach zagrożenia naruszenia porządku publicznego bądź bezpieczeństwa obywateli;

3) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną;

4) znakowanie obszarów dotkniętych lub narażonych chorobą zakaźną zwierząt;

5) organizowanie zbiórki odpadów zwierzęcych – padlina;

9. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów Gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie:

a) współpraca przy szacowaniu szkód łowieckich,

b) opiniowanie planów łowieckich,

c) przygotowanie opinii wniosków w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich,

d) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w sprawie wyrządzonych szkód przez zwierzęta chronione prawem,

10. Realizacja zadań gminy określonych w ustawie o lasach, w tym:

1) przygotowywanie opinii w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów;

2) wykładanie planów urządzenia lasu.

11. Koordynacja i organizacja działań w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie – uczestniczenie w pracach komisji szacującej straty.

12. Współdziałanie z organizacjami społeczno – zawodowymi rolników.

13. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisów rolnych.

14. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych należących do kompetencji Gminy, a w szczególności:

1) przygotowywanie niezbędnych dokumentów i materiałów celem wnioskowania o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

2) nakładanie, w drodze decyzji Wójta, obowiązku wykonania przez właściciela odpowiednich zabiegów lub wykonania zastępczego na gruntach, gdzie stwierdzono wystąpienie różnych form degradacji.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2021-04-12 12:53:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-04-12 12:59:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki