☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2022 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo - 2022 rok

Zarządzenie nr 50.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 49.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz uzupełnienia składu Rady Sołeckiej sołectwa Grądzkie Ełckie

Zarządzenie nr 48.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 47.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 46.2022 z dnia 31 maja 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 45.2022 z dnia 26 maja 2022 r. - w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kalinowo za rok 2021, RAPORT

Zarządzenie nr 44.2022 z dnia 16 maja 2022 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie za 2021 rok

Zarządzenie nr 43.2022 z dnia 16 maja 2022 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibliteki Publicznej w Kalinowie za 2021 rok

Zarządzenie nr 42.2022 z dnia 10 maja 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 41.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 25 kwietnia 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 40.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 39.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 38.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 37.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 36.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 35.2022 z dnia 31 marca 2022 r. - w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 34.2022 z dnia 31 marca 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 33.2022 z dnia 31 marca 2022 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kalinowo na rok 2022

Zarządzenie nr 32.2022 z dnia 31 marca 2022 r. - w sprawie szczególowych zasad planownia organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 31.2022 z dnia 29 marca 2022 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz uzupełnienia składu Rady Sołeckiej sołectwa Turowo

Zarządzenie nr 30.2022 z dnia 28 marca 2022 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Zarządzenie nr 29.2022 z dnia 28 marca 2022 r. - w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kalinowo za 2021 rok

Zarządzenie nr 28.2022 z dnia 23 marca 2022 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 27.2022 z dnia 21 marca 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 24.2022 z dnia 15 marca 2022 r. - w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz jednostki posiadające osobowość prawną Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 23.2022 z dnia 15 marca 2022 r. - w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2024”

Zarządzenie nr 22.2022 z dnia 7 marca 2022 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 21.2022 z dnia 2 marca 2022 r. - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2022 rok

Zarządzenie nr 20.2022 z dnia 1 marca 2022 r. - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Zarządzenie nr 19.2022 z dnia 1 marca 2022 r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kalinowo, GOK w Kalinowie, GBP w Kalinowie i GOPS w Kalinowie

Zarządzenie nr 18.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. - w sprawie przejęcia na własność Gminy Kalinowo pojazdu usuniętego z parkingu przy gminnej drodze wewnętrznej w miejscowości Pisanica

Zarządzenie nr 17.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. - w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za 2022 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2022 dla Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 16.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Kalinowo w 2022 roku

Zarządzenie nr 15.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań gminy w 2022 r.

Zarządzenie nr 14.2022 z dnia 8 lutego 2022 r. - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 13.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2022-2030

Zarządzenie nr 12.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 11.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 10.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. - w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Kalinowo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie nr 9.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Zarządzenie nr 8.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 7.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 6.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 5.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. - w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz określenia organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji

Zarządzenie nr 4.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. - w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Niejawnej w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 3.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 2.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-01-04 12:07:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-06-23 14:49:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713