stanowisko ds. wodociagów i kanalizacji

Samodzielne Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji

Za wodociągi i kanalizację odpowiada:
Rafał Lipa

Tel.: (87) 621 87 65               pokój Nr 10

 

Do zadań stanowiska należy:

1. Nadzorowanie dostaw wody i odbioru ścieków – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowadzenie wymaganej odpowiednimi przepisami dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci.
3. Określania warunków technicznych, niezbędnych do udzielenia przez zamawiającego zgody na wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. Powykonawczy odbiór wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
5. Nadzór nad usuwaniem wszelkich awarii i usterek technicznych, zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
6. Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy i remontu wodociągów i kanalizacji.
7. Dokonywanie zakupów, kontrola materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wod-kan.
8. Występowanie o decyzje administracyjne, zezwalających na pobór wód i odprowadzanie ścieków.
9. Prowadzeniem spraw związanych z badaniem jakości wydobywanej i uzdatnianej wody zgodnie z częstotliwością i w zakresach określanych stosownymi pozwoleniami wodno-prawnymi
10. Sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, a także okresowe ich przekazywanie do właściwych organów.
11. Nadzór nad zatrudnionymi pracownikami konserwacji sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych.
12. Zdalny odczyt urządzeń pomiarowych (wodomierzy).
13. Przygotowanie projektów umów na świadczenie usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków.
14. Przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. Prowadzenie ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych.
16. Współpraca merytoryczna z PGW Wody Polskie w zakresie dostaw wody i zrzutu ścieków do odbiorników.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-10-24 09:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-10-24 09:04:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki