Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo - 2023 rok

Zarządzenie nr 94.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 93.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie: dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A23 oraz serii C23

Zarządzenie nr 92.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Zarządzenie nr 91.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zarządzenie nr 90.2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2024 rok, Zał. Nr 1

Zarządzenie nr 89.2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 87.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Kalinowo i powołania Komisji Konkursowej, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Zarządzenie nr 86.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 85.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Zarządzenie nr 84.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 82.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie nr 81.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2024 – 2035

Zarządzenie nr 80.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 78.2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 77.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków sołectw o środki funduszu sołeckiego na 2024 rok

Zarządzenie nr 76.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 75.2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 74.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 73.2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 72.2023 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2028, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3

Zarządzenie nr 71.2023 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Zarządzenie nr 70.2023 z dnia 4 października 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 69.2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 68.2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną, przyjęcia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie nr 67.2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 66.2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 64.2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 63.2023 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w związku z wyborami i referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie nr 62.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 61.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie nr 60.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 59.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 58.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Zarządzenie nr 57.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, Załączniki

Zarządzenie nr 56.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 55.2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 54.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Sypitkach

Zarządzenie nr 53.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionychw Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 52.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 51.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 50.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 49.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świetlicy w Milewie oraz określenia wysokości opłat za wynajem, Zał. Nr 1

Zarządzenie nr 48.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Mariuszowi Kazimierzowi Klepackiemu – Zastępcy Wójta Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 47.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 46.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 45.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 12.3t, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3

Zarządzenie nr 44.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3

Zarządzenie nr 43.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych marki: JELCZ 325 15.4t oraz STAR 12.3t 266

Zarządzenie nr 42.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 41.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 40.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypitkach

Zarządzenie nr 39.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 38.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kalinowo za rok 2022, Załącznik

Zarządzenie nr 37.2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 36.2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki monitoringu na terenie stacji uzdatniania wody w Kalinowie, Załącznik

Zarządzenie nr 35.2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki monitoringu na terenie świetlicy w Milewie, Załącznik

Zarządzenie nr 34.2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Zarządzenie nr 33.2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 32.2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 31.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kulrury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2022 rok

Zarządzenie nr 30.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie za 2022 rok

Zarządzenie nr 29.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich, sześcioletnich, realizujących wychowanie przedszkolne oraz niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka lub szkoły podstawowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 28.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 27.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kalinowo nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Piętki

Zarządzenie nr 26.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiece spowodowanych zatruciem pszczół

Zarządzenie nr 25.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 24.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 23.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 22.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie aktualizacji „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2024”, Wykaz działek stanowiących mienie gminy

Zarządzenie nr 21.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kalinowo za 2022 rok

Zarządzenie nr 20.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Zarządzenie nr 19.2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kalinowo, GOK w Kalinowie, GBP w Kalinowie i GOPS w Kalinowie, Załącznik

Zarządzenie nr 18.2023 z dnia 1 marca 2023 r. w w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2023 rok

Zarządzenie nr 17.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok do odliczenia podatku VAT za 2023 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2023 dla Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 16.2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 15.2023 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 14.2023 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 13.2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarząddzania kryzysowego i ochrony przeciwpozarwej w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 12.2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadaniaw zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Zarządzenie nr 11.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 10.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 9.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań gminy w 2023 r.

Zarządzenie nr 8.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej

Zarządzenie nr 7.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 6.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Kalinowo, Załącznik

Zarządzenie nr 5.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 4.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Kalinowo w 2023 roku

Zarządzenie nr 3.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kalinowo w 2023 roku

Zarządzenie nr 2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, Załączniki

Zarządzenie nr 1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-12-29 11:12:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-02-21 12:45:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki