Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych wybranych na kadencję 2020-2023.

Pismem z dnia 24 maja 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach poinformował Radę Gminy w Kalinowie, iż do Sądu Rejonowego w Ełku na kadencję 2024-2027 należy przeprowadzić wybory na 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnika.

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. 2023, poz. 217 ze zm.), zwanej dalej „u.s.p.”, ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

KALENDARZ WYBORCZY:

 • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p),
 • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p),
 • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p),
 • do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy (art. 164 § 1 u.s.p),
 • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie
  o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 u.s.p).

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW RADOM GMIN ZGŁASZAJĄ:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych)
 3. co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121. poz. 693 ze zm.) określa sposób postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia, dołączając dokumenty o których mowa w art. 162 § 2 - 4 u.s.p.

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 u.s.p.).

Część B – wypełniana jest przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również, do orzekania w którym sądzie jest proponowany (w sądzie rejonowym lub okręgowym) oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych).

Część C – wypełniana jest przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kartą zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA
30 czerwca 2023 r. o godz. 15.00.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy w Kalinowie po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 u.s.p., tj. po 30 czerwca 2023 r., lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 u.s.p., pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy w Kalinowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA,KADENCJA 2024-2027” w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 – 15:00; środa: 7.30 – 15.00.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Wzór oświadczenia dot. prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

Wzór oświadczenia dot. posiadanej władzy rodzicielskiej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2023-06-19 11:06:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-06-19 11:21:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki