☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt-dane i kompetencje

WÓJT GMINY KALINOWO

 

Funkcję Wójta Gminy Kalinowo pełni - Andrzej Bezdziecki


Tel. 087 621 87 61

e-mail: ug@kalinowo.pl

 

 

Wójt Gminy Kalinowo przyjmuje interesantów codziennie.


Zadania Wójta:

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

  1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu,
  2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
  3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
  4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
  5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

 

Do zakresu zadań Wójta według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo należy w szczególności:

1.       reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2.       prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3.       podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4.       wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5.       zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6.       okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7.       koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8.       rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,

9.       udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy  nie stanowi inaczej,

10.   czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11.   przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12.   upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13.   przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym, oraz innych oświadczeń pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

14.   ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

 

Do zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa należy:

I.

1.       wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa:

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

- określanie sposobu wykonywania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.       Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

3.       Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację obszarów bezpośrednio zagrożonych.

4.       W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

II.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

1.       Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

2.       Kierownikiem urzędu jest wójt.

3.       Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

4.       Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-06-24 15:08:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2017-09-05 11:08:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 497795