☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Samodzielne stanowiska

 • Radca Prawny 


  Za obsługę prawną Urzędu Gminy odpowiada: Tomasz Czepułkowski

  Tel.: 087  621 87 68

   

  Pokój nr 8

  Radca Prawny przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 – 10.00.

   

  Do zadań Radcy Prawnego należy:

  1) wykonanie obsługi prawnej Urzędu w zakresie określonym ustawą z dnia6 lipca 1982 r. o radcach  prawnych (Dz. U. z 2002r, Nr 123, poz.1059 ze zm.) , a w szczególności:

  - udzielanie porad prawnych,

  - sporządzanie opinii prawnych,

  - opiniowanie aktów prawnych, projektów zarządzeń i uchwał,

  - prowadzenie zastępstwa procesowego.

   

 • Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i płac

   

  Za kadry i płace odpowiada:
  Joanna Grygo

  Tel.: (87) 621 87 64                pokój Nr 9

   

  Do zadań stanowiska należy:

  1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy:
      1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych,
      2) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
      3) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
      4) współdziałanie ze służbą medycyny pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, w tym kierowania pracowników i kandydatów do pracy na lekarskie badania profilaktyczne,
  2. Zapewnienie niezbędnych dokumentacji do przeprowadzania okresowych ocen pracowników.
  3. Prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
  4. Prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
  5. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnym.
  6. Organizacja praktyk i staży zawodowych w urzędzie.
  7. Organizacja i przeprowadzanie służby przygotowawczej pracowników.
  8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej oświadczeń o stanie majątkowym pracowników samorządowych.
  9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz staży zawodowych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy:
      1) przygotowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy,
      2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych,
      3) składanie wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach zawartych umów,
      4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
  10. Sporządzanie dokumentacji związanej z płacami pracowników Urzędu Gminy i zleceniobiorców, w tym między innymi list płac, kart wynagrodzeń pracowników.
  11. Sporządzanie listy wypłat diet radnych, przewodniczącego rady gminy i sołtysów.
  12. Sporządzanie listy wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników.
  13. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  14. Terminowe sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń.
  15. Prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS.
  16. Sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS.
  17. Wystawianie Rp-7 dla byłych pracowników oraz dla pracowników aktualnie zatrudnionych. 18. Bieżące naliczanie oraz prawidłowe i terminowe przekazywanie: 1) składek na ubezpieczenia społeczne, 2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, 3) składek na Fundusz Pracy, 4) środków do    Pracowniczych Planów Kapitałowych
  19. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych wszystkich pracowników.
  20. Załatwianie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników, sporządzanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.
  21. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń oraz kadr.
  22. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  23. Wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika dotyczących wynagrodzenia i zatrudnienia.
  24. Koordynowanie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

   

 • Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Rady i archiwum zakładowego


  Za obsługę administracyjną Rady i jej komisji oraz archiwum odpowiada:

  Natalia Dzieciątko

   

  Tel: (87) 621 87 68      pokój Nr 8

  Do zadań stanowiska należy:

   

  1. Obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy:
  • podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie pracami Rady,
  • prowadzenie ewidencji radnych,
  • wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością Rady,
  • prowadzenie rejestru uchwał i ewidencjonowanie protokołów z sesji Rady, interpelacji radnych oraz wniosków i opinii,
  • przekazywanie uchwał do instytucji nadzorczych tj.: Urząd Wojewódzki, RIO itp.,
  • przygotowywanie we współpracy z właściwymi referatami i stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
  • przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  • naliczanie diet radnym,
  • wykonywanie pozostałych prac kancelaryjno-technicznych.
  1. Obsługa Komisji Rady poprzez:
  • wykonywanie w oparciu o ustalenia zawarte w planach pracy Komisji, bądź poleceń  przewodniczących Komisji, czynności związanych z przygotowaniem i zwoływaniem posiedzeń Komisji,
  • wykonywanie czynności pomocniczych i wykonawczych w związku z przygotowywaniem przez Komisje projektów uchwał,
  • podejmowanie czynności pomocniczych zapewniających Komisjom pomoc w działalności kontrolnej,
  • ewidencjonowanie uchwał i wniosków Komisji oraz ich załatwiania.
  1. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków poprzez:
  • dostarczenie materiałów ułatwiających przygotowywanie się do udziału w pracach Komisji i Rady,
  • przyjmowanie wniosków radnych oraz prowadzenie ich rejestru,
  • organizowanie przyjmowania obywateli przez Przewodniczącego Rady,
  • bieżącą kontrolę wykonywaniu uchwał Rady,
  • przyjmowanie oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznań o wysokości dochodu w roku podatkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej i zatrudnieniu w jst. od radnych.
  1. Prowadzenie spraw dotyczących sołectw:
  • prowadzenie ewidencji sołtysów i rad sołeckich,
  • obsługa zebrań wiejskich,
  • obsługa wyborów do rad sołeckich,
  • naliczanie diet sołtysów,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
  • prowadzenie rejestru wydatków dokonywanych przez Sołectwa, zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich, wykonywanie zestawień, opisywanie faktur.
  1. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy organów gminy z:
  • organami administracji rządowej,
  • organami samorządowymi innych gmin.
  1. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów oraz konsultacji społecznych.
  2. Prowadzenie spraw wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
  3. Realizacja zadań wynikających z uregulowań prawnych dotyczących archiwum:
  • przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego,
  • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
  • przygotowywanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
  • brakowanie dokumentacji, której upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym, uzyskanie zgody na brakowanie dokumentacji właściwego archiwum państwowego,
  • inne sprawy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz.164).
 • Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych

   

  Za dodatki mieszkaniowe odpowiada:

  Ewelina Biłda, Maria Górska

   

  Tel.: (87) 621 87 69       pokój Nr 5

   

  Do zadań stanowiska  należy:

  1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.
  2. Współpraca z zarządcami, administratorami budynków, przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach dodatków mieszkaniowych.
  3. Sporządzanie listy wypłat dodatków mieszkaniowych.
  4. Sporządzenie sprawozdawczości w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych.
  5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
  • przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
  • wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
  1. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Prowadzenie spraw związanych z opieką zdrowotną na terenie gminy.
  3. Prowadzenie spraw z zakresu opieki zdrowotnej należących do kompetencji gminy.
  4. Prowadzenie spraw z zakresu prawa do otrzymywania dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.: - Prawo energetyczne, należących do kompetencji Gminy, a w szczególności:
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków energetycznych,
  • wydawanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy dodatku energetycznego,
  • prowadzenie rejestru dodatków energetycznych,
  • sporządzenie listy wypłat dodatków energetycznych,
  • sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych meldunków,
  • sporządzanie kwartalnych zapotrzebowani na wypłatę,
  • kwartalne, półroczne i roczne rozliczanie dotacji.

   

   

   

   

 • Samodzielne stanowisko ds. Obronnych,  Zarządzania Kryzysowego
  i Ochrony Przeciwpożarowej

   

  Za sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej odpowiada:

   Mirosław Kwapisz

   

  Tel.: (87) 621 87 66        pokój Nr 11

   

  Do zadań stanowiska należy:

   

  1. Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, a w szczególności:
  • udział w przygotowywaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  • przygotowywanie materiałów do wydawania decyzji uznaniu za jedynego żywiciela rodziny.
  1. Opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych Wójta Gminy w oparciu o wnioski złożone przez organy uprawnione, wydawanie decyzji w tych sprawach.
  2. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej.
  3. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego w tym m.in.:
  • opracowywanie szczegółowego planu reagowania kryzysowego Gminy,
  • współpraca z innymi organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi oraz zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń,
  • przygotowywanie planów i organizacja akcji ewakuacji i przyjęcia ludności,
  • udział w posiedzeniach Zespołu Reagowania Kryzysowego i kontrola przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych,
  • nadzór nad systemem powszechnego ostrzegania i alarmowania.
  1. Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
  2. Wykonywanie zadań z zakresu działania szefa obrony cywilnej Gminy dotyczące w szczególności:
  • działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • przygotowywanie formacji obrony cywilnej gminy,
  • przygotowywanie i zapewniania działania elementów systemów wykrywania i alarmowania,
  • opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planu obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
  • organizowania szkoleń formacji obrony cywilnej a także szkolenie ludności w zakresie samoobrony,
  • planowania i realizacji zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej oraz przechowywanie i konserwacja.
  1. Prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnej – pełnienie funkcji pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych.
  2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.
  3. Nadzorowanie i udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze Gminy w tym m.in.:
  • prowadzenie ewidencji ilościowej zakupionego i zużytego paliwa przez jednostki  OSP,
  • list wypłat za udział w akcjach pożarniczych członkom OSP.
  1. Wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych.
  2. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń.
  3. Udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych przeprowadzanych na terenie gminy.
  4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody należących do kompetencji Gminy, a w szczególności:
  • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
  • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

   

 • Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

   

   

  Za sprawy ewidencji ludności odpowiada:

   Małgorzata Kulbacka

   

  Tel.: (87) 621 87 73        pokój Nr 4

   

  Do zadań stanowiska należy:

  1. Prowadzenie i aktualizacja rejestrów:
  • stałych mieszkańców,
  • osób przebywających na pobycie czasowym,
  • rejestru wyborców,
  • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.
  1. Udzielanie informacji adresowych i współpraca w tym zakresie z Policją, wymiarem sprawiedliwości, Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Pocztą oraz innymi urzędami i instytucjami.
  2. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla potrzeb placówek oświatowych i wojskowych.
  3. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
  4. Wydawanie decyzji i prowadzenie rozpraw administracyjnych związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem z Urzędu.
  5. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.
  6. Udzielanie przedsiębiorcom wszechstronnej pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz informowanie ich o bieżących przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej.
  7. Weryfikacja złożonych przez przedsiębiorców wniosków CEIDG-1 o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej, pod względem formalnym.
  8. Potwierdzanie tożsamości przedsiębiorców, ich statusu w przypadku cudzoziemców oraz potwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia od przedsiębiorcy wniosku CEIDG-1,
  9. Przekształcanie złożonych przez przedsiębiorców wniosków CEIDG-1 na formę elektroniczną i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z wykorzystaniem profili zaufanych.
  10. Wzywanie przedsiębiorców do skorygowania lub uzupełnienia wniosków niepoprawnych.
  11. Archiwizowanie wniosków CEIDG-1 w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacji z nimi związanej.
  12. Współpraca merytoryczna z Ministerstwem Rozwoju – Departamentem Handlu i Usług oraz Departamentem Gospodarki Elektronicznej – w zakresie problematyki formalno-prawnej funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  13. Przygotowywanie zaświadczeń o historii podmiotów zarejestrowanych i wyrejestrowanych z ewidencji do dnia 31 grudnia 2011 r.
  14. Wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
  15. Przekazywanie informacji do systemu CEIDG o posiadających przez przedsiębiorców zezwoleniach, licencjach lub zaświadczeniach o wpisie do rejestru działalności regulowanej, wydawanych przez Wójta Gminy Kalinowo. Dodawanie powyższych uprawnień dotyczy zarówno przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również w Krajowym Rejestrze Sądowym i odbywa się wyłącznie w oparciu o symbole uprawnień udostępnione przez Ministerstwo Rozwoju.
  16. Prowadzenie spraw dotyczących zarobkowego przewozu osób i rzeczy należących do właściwości Gminy z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.)
  17. Prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego niezastrzeżonych dla kierownika USC w tym:
  • przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego i związane z tym czynności, o których mowa w art. 124 ust. 4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

   

   

   

 • Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego i mienia komunalnego

   

   

  Za sprawy planowania przestrzennego i mienia komunalnego odpowiada:

  Lech Izbicki

   

  Tel.: (87) 621 87 63        pokój Nr 9

   

  Do zadań stanowiska należy:

   

  1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do kompetencji  gminy, a w szczególności:
  • realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu  zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowywanie projektów uchwał związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowywanie analiz dotyczących zasadności przystępowania do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
  • nadzór merytoryczny nad sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przeprowadzanie procedur planistycznych związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z tymi planami,
  • przekazywanie staroście kopii uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez sąsiednie gminy,
  • dokonywanie analiz wniosków w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
  • współpraca z Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną powołaną zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego.
  • ustalanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy w ustawowym terminie,
  • ustalanie zasad zabudowy i lokalizacji inwestycji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie,
  • przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych niż strona osób,
  • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania terenu i przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu,
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
  • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy wydawanych przez wójtów gmin sąsiednich,
  • przekazywanie marszałkowi województwa kopii wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
  • współdziałanie z inwestorami poprzez udzielanie bezstronnych informacji dotyczących warunków realizacji zamierzonych inwestycji,
  • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  1. Realizacja zadań w zakresie geodezji należących do kompetencji gminy, a w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
  • współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

   

 • Samodzielne stanowisko ds. technicznych, zamówień publicznych i gospodarki lokalowej

   

   

  Za sprawy techniczne, zamówień publicznych i gospodarki lokalowej odpowiada:

  Ryszard Dzietczyk

   

  Tel.: (87) 621 87 67        pokój Nr 12

   

  Do zadań stanowiska należy:

   

  1. Prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości.
  2. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego oraz telekomunikacji na terenie gminy.
  4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków będących własnością gminy.
  5. Wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam na obiektach komunalnych.
  6. Przygotowanie treści umów w związku z prowadzeniem inwestycji i remontów.
  7. Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom.
  8. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane a należących do właściciela lub zarządcy budynków i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy, a w tym między innymi:
  • okresowe kontrole budynków i obiektów budowlanych,
  • prowadzenie książek obiektu budowlanego.
  1. Realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi (komunalnymi i socjalnymi) oraz lokalami użytkowymi, a w szczególności:
  • ustalanie i opracowywanie potrzeb dotyczących remontów,
  • ewidencja zasobów mieszkaniowych Gminy,
  • prowadzenie postępowań związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy,
  • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych,
  • przygotowywanie propozycji stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
  • opracowywanie projektu budżetu w zakresie remontów i inwestycji dotyczących zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
  1. Odbiór robót związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska na terenie Gminy, a dotyczących wniosków o zastosowanie ulgi inwestycyjnej.
  2. Prowadzenie zapytań ofertowych na zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro.
  3. Prowadzenie rejestru zamówień i umów.
  4. Prowadzenie całości zadań wynikających z Ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  • szacowaniu wartości zamówienia oraz dokonywanie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia,
  • weryfikacja projektów dokumentów przetargowych,
  • przesyłanie ogłoszeń o zamówieniu oraz o zawarciu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczanie ich na tablicy ogłoszeń,
  • sporządzanie i publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówień,
  • sporządzanie protokołów z postępowań o zamówienia publiczne,
  • ogłaszanie wyników postępowania,
  • występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych,
  • udział w komisjach przetargowych i konkursowych – w charakterze sekretarza komisji, zgodnie z zarządzeniem wójta,
  • dbałość o integralność dokumentacji przetargowej,
  • gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych,
  • składanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
  • sporządzanie planu zamówień.
  1. Planowanie i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych oraz remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej.
  2. Udział w przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
  3. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków.
  4. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowej.
  5. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem placów i terenów rekreacji.
  6. Organizacja pracy i kontrola pracowników gospodarczych, palaczy c.o. oraz konserwatorów.
  7. Dokonywanie zakupów, kontrola materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wod-kan.

   

   

 • Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa

   

  Za sprawy komunalne i drogi odpowiada:

  Ewelina Cybulska

   

  Tel.: (87) 621 87 67        pokój Nr 12

   

  Do zadań stanowiska  należy:

  1. Wykonywanie zadań związanych z zakazywaniem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających.

  2. Prowadzenie spraw z zakresu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami.

  3. Nadzorowanie i realizacja zadań, związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

   4. Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi.

  5. Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji:

  a) dróg gminnych,

  b) placów,

  c) chodników,

   d) parkingów.

  6. Przygotowywanie wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii.

  7. Zarządzanie drogami gminnymi.

  8. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.

  9. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

  10. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów.

  11. Współpraca z innymi zarządami dróg w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę.

  12. Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.

  13. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz wojennymi.

  14. Prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym na terenie gminy.

  15. Prowadzenie spraw związanych z miejscami do kąpieli i plażami gminnymi.

  16. Udział w przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.

 • Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych i gospodarki nieruchomościami

   

  Za sprawy kancelaryjne i gospodarkę nieruchomościami odpowiada:

  Anna Szyłak

   

  Tel.: (87) 621 87 60        pokój Nr 6

   

  Do zadań stanowiska należy:

   

  1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno- technicznej, a w szczególności:

  1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

  2) przyjmowanie, prowadzenie ewidencji i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

  3) przygotowanie do wysłania korespondencji wychodzącej z Urzędu i rejestracja korespondencji poleconej,

   4) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,

  5) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,

  6) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,

  7) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

  8) ewidencjonowanie pieczęci i stempli oraz ich zabezpieczenie podczas przechowywania,

  9) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Sekretarzem bądź kierowanie ich na właściwe stanowiska,

  10) prowadzenie ksiąg kontroli oraz skarg,

  11) obsługa centrali telefonicznej, fax, Cyfrowego Urzędu, ePUAPu,

  12) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

  13) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

  14) prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

  2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami będących w kompetencji gminy, a w szczególności:

  1) prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

  2) prowadzenie ewidencji umów sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawy i zarządu,

  3) regulacja stanu prawnego przy obrocie nieruchomościami,

  4) sporządzanie informacji o mieniu komunalnym,

  5) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych nieruchomości komunalnych,

  6) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kalinowo,

  7) obrót nieruchomościami komunalnymi, tj. sprzedaż, oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i budowli, przekazywanie nieruchomości komunalnych na potrzeby Skarbu Państwa oraz innych niż Gmina jednostek samorządu terytorialnego, wyposażanie w nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, itp.,

  8) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowych na rzecz dotychczasowych najemców,

  9) wydzierżawianie, użyczanie i przekazywanie do korzystania nieruchomości komunalnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości osobom fizycznym, prawnym i jednostkom pomocniczym, ustalanie opłat i czynszów z tego tytułu oraz ich aktualizacja zgodnie z treścią zawieranych w tych sprawach umów cywilnoprawnych,

  10) prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów notarialnych w zakresie skrócenia lub przedłużenia terminów użytkowania wieczystego,

  11) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele publiczne nieodpłatne od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz za odszkodowaniem ustalonym w drodze rokowań,

  12) prowadzenie zamian nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo związanych z realizacją celów publicznych oraz realizacją ustaleń planistycznych,

  13) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości komunalnych w trwały zarząd,

  14) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości,

  15) prowadzenie spraw z zakresu zasiedzenia gruntów,

  16) prowadzenie spraw dotyczących monitorowania obrotu wtórnego lokalami mieszkalnymi, 17) naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie,

  18) naliczenia i egzekwowanie opłat adiacenckich,

  19) prowadzenie spraw związanych z kontrolą sposobu użytkowania, gruntu oraz naliczaniem opłat w związku z trwałym bezumownym zajęciem terenu komunalnego,

  20) zabezpieczanie wierzytelności gminy z tytułu rozłożenia opłaty lub ceny na raty oraz wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek,

  21) wysyłanie informacji osobom o wysokości raty z tytułów: przekształcenia, służebności, sprzedaży ratalnej mieszkań, opłaty adiacenckiej,

  22) prowadzenie spraw aktualizacji stawek czynszu dzierżawnego, należności z tytułu służebności gruntowych i osobistych, opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

  23) planowanie i sprawozdawczość w zakresie zasobu nieruchomości.

   3. Prowadzenie spraw w zakresie punktu obsługi inwestora, w tym m.in:

  1) Przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;

  2) Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;

  3) Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań punktu obsługi przedsiębiorcy pod kątem zgodności ze ,,Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;

  4) Organizacja/ udział w organizowanych przez JST działaniach promujących dana ofertę inwestycyjną gminy;

  5) Udzielanie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;

  6) Organizowanie w ramach potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;

  7) Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;

  8) Opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;

  9) Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z Polska Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora (RCOI) i Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE);

  10) Znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.

 • Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki i promocji

   

  Za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, współpracę z organizacjami pozarządowymi odpowiada:

  Anna Sawicka

   

  Tel.: (87) 621 87 69        pokój Nr 5

   

  Do zadań stanowiska  należy:

   

  1. Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na rozwój i promocję gminy.
  2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych.
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami.
  4. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Nadzór i kontrola zadań publicznych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
  6. Prowadzenie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych należących do kompetencji Wójta:
  • prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
  • prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów (poza obiektami kategoryzowanymi przez właściwego wojewodę), w których są świadczone usługi hotelarskie,
  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji.
  1. Inicjowanie i współudział w organizacji przedsięwzięć promujących Gminę.
  2. Wspieranie inicjatyw lokalnych.
  3. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w konkursach, turniejach, zawodach, rywalizacjach, akcjach społecznych, ekologicznych itp.
  4. Prowadzenie spraw dotyczących ścieżek rowerowych na terenie gminy.
  5. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie oficjalnej strony internetowej Gminy.
  6. Bieżące przygotowywanie informacji do prasy, radia, telewizji z zakresu działań Gminy.
  7. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
  8. Prowadzenie spraw dotyczących herbu i logo gminy.
  9. Aktualizacja i monitoring Strategii Rozwoju Gminy oraz innych dokumentów strategicznych mających na celu rozwój gminy.
  10. Rozpowszechnianie i organizacja aktywnych form wypoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
  11. Wspieranie i koordynacja przedsięwzięć sportowych.

   

 • Informatyk

   

  Za obsługę informatyczną Urzędu Gminy odpowiada:

  Jacek Kruszewski

   

  Tel.: (87) 621 87 60       

   

  Do zadań stanowiska  należy:

  1. Wdrażanie oraz stały nadzór nad oprogramowaniem komputerowym.

  2. Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.

  3. Bieżące szkolenia pracowników w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego.

  4. Instalacja oprogramowania.

  5. Administracja sieci (ustalanie praw dostępu, konserwacja, zabezpieczenie danych).

  6. Bieżąca konserwacja i usuwanie uszkodzeń sprzętu komputerowego (komputery, drukarki).

  7. Prowadzenie dokumentacji technicznej, sprzętu komputerowego.

  8. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania.

  9. Zabezpieczenie danych komputerowych przed dostępem osób nieupoważnionych (nadawanie haseł użytkownikom oraz ich bieżąca aktualizacja).

  10. Współpraca z firmami dostarczającymi usługi informatyczne do urzędu w zakresie serwisu i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu.

  11. Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  12. Archiwizacja baz danych pracujących w urzędzie.

   

 • Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

   

  Za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych odpowiada:

  Iwona Nowakowska

   

  Tel.: (87) 621 87 60       

   

   

  Do zadań stanowiska  należy:

   

  1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej.
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  4. Współdziałanie z Policją i stanowiskiem ds. dodatków mieszkaniowych w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  5. Dokonywanie kontroli działania placówek sprzedaży alkoholi pod kątem ich zgodności z wydanymi zezwoleniami i przepisami w tym zakresie.
  6. Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  7. Przygotowywanie projektu uchwały i realizacja gminnego programu profilaktyki
   i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
  8. Planowanie wysokości środków z opłat na sprzedaż alkoholu do budżetu gminy.
  9. Nadzorowanie i wykonywanie budżetu gminy w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową.
  10. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał, umów, zleceń w celu realizacji zadań, wynikających z gminnego programu profilaktyki
   i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   

   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1963321