Referat finansowy

Referat Finansowy

 

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Grażyna Suchocka

pokój nr 2, tel. 087/621 87 72

 
 

1. st. ds. Wymiaru Podatków i Opłat

Dorota Danielczyk, pokój Nr 1, tel. 087/621 87 73

2. st. ds. Księgowości Podatkowej

Katarzyna Szumska, pokój Nr 1, tel. 087/621 87 74

3. st. ds. Księgowości Budżetowej

Urszula Osipińska, Marta Klicz, pokój Nr 1, tel. 087/621 87 75

4. st. ds. Obsługi Kasowej, rozliczeń opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Marta Marciniuk, pokój Nr 3, tel. 087/621 87 71

 

 Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem i księgowaniem podatków i opłat lokalnych oraz innych należności przypadających gminie, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
  • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  • przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 2. Prowadzenie rejestru sprzedaży udokumentowanej Fakturami VAT.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz czynszami za lokale komunalne , w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji odbiorców wody i korzystających z sieci kanalizacyjnej w oparciu o zawarte umowy,
  • wystawianie faktur za opłaty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz za czynsze,
  • księgowanie wpłat wpłacanych należności,
  • podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów do budżetu gminy na poczet należności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków i czynsze oraz likwidacja zaległości z tego tytułu,
  • przygotowywanie materiałów i niezbędnych danych do projektów uchwał ustalających wysokość opat za zbiorowe zapatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 5. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu.
 6. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy.
 7. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 8. Przygotowanie sprawozdań finansowych.
 9. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, oraz innych podmiotów wykonujących zadania ze środków budżetu gminy w zakresie:
  • rzetelności zapisów księgowych,
  • legalności zobowiązań finansowych,
  • sposobu wykorzystania majątku będącego w dyspozycji jednostek,
  • struktury organizacyjnej, gospodarowania materiałami i energią,
  • prawidłowości decyzji zakupu, sprzedaży i likwidacji środków trwałych.
 10. Przygotowania materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu gminy oraz podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta.
 11. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy.
 12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 13. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalania wyniku finansowego.
 14. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych.
 15. Rozliczanie inwentaryzacji.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-21 08:09:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-03-15 08:12:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki