☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2007

Uchwały  Rady Gminy Kalinowo 2007 roku. 

·         Uchwała Nr IV/14/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

·         Uchwała Nr IV/15/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości

·         Uchwała Nr IV/16/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości

·         Uchwała Nr IV/17/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Kalinowo z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kalinowo , Gminą Ełk oraz Agencją  Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, dotyczącego realizacji współpracy w sprawie ochrony zlewni jeziora Selment Wielki, rzeki Lega i Biebrzańskiego Parku Narodowego

·         Uchwała Nr IV/18/07 z dn. 16.02.2007 r. w  sprawie zmian składu osobowego Komisji

·         Uchwała Nr IV/19/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kalinowo na 2007 r. - załączniki

·         Uchwała Nr IV/20/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2007 rok

·         Uchwała Nr IV/21/07 z dn. 16.02.2007 r.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie Filia w Milewie o strukturze organizacyjnej klas I-III.

·         Uchwała Nr IV/22/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2007

·         Uchwała Nr IV/23/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kalinowo do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Ełcka”

·         Uchwała Nr IV/24/07 z dn. 16.02.2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kalinowo do przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie realizacji projektu typu: „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”

·         Uchwała Nr V/25/07 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/07 z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie Filia w Milewie o strukturze organizacyjnej  klas I-III

·         Uchwała Nr V/26/07 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kalinowo na 2007 r. - załączniki

·         Uchwała Nr VI/27/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

·         Uchwała Nr VI/28/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Kalinowie

·         Uchwała Nr VI/29/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji

·         Uchwała Nr VI/30/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

·         Uchwała Nr VI/31/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie - załączniki

·         Uchwała Nr VI/32/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

·         Uchwała Nr VI/33/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kalinowie Filia w Milewie

·         Uchwała Nr VI/34/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie wystąpienia z Porozumienia Gmin na Rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego

·         Uchwała Nr VI/35/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy

·         Uchwała Nr VI/36/07 z dn. 25.04.2007 r. w sprawie w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy Kalinowo miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

·         Uchwała Nr VII/37/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

·         Uchwała Nr VII/38/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

·         Uchwała Nr VII/39/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne

·         Uchwała Nr VII/40/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata

·         Uchwała Nr VII/41/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Krzyżewo, Koleśniki, Prawdziska, Grądzkie Ełckie, Dudki, Borzymy i Stożne

·         Uchwała Nr VII/42/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

·         Uchwała Nr VII/43/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku

·         Uchwała Nr VII/44/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo.

·         Uchwała Nr VII/45/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 - Załączniki

·         Uchwała Nr VII/46/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

·         Uchwała Nr VIII/47/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie odwołania Z-cy Kierownika USC

·         Uchwała Nr VIII/48/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii  o  zgłoszonych  kandydatach na ławników

·         Uchwała Nr VIII/49/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

·         Uchwała Nr VIII/50/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kalinowo i zasad zwrotu wydatków

·         Uchwała Nr VIII/51/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo – Załącznik Nr 1

·         Uchwała Nr VIII/52/07 z dn. 24.08.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.- załączniki

·         Uchwała Nr IX/53/07 z dn. 18.09.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.- załączniki

·         Uchwała Nr IX/54/07 z dn. 18.09.2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

·         Uchwała Nr X/55/07 z dn. 30.10.2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta

·         Uchwała Nr X/56/07 z dn. 30.10.2007 r. w sprawie przystąpienia do planu zagospod. przestrz.

·         Uchwała Nr X/57/07 z dn. 30.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników

·         Uchwała Nr X/58/07 z dn. 30.10.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.- załączniki

·         Uchwała Nr X/59/07 z dn. 30.10.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kalinowo Nr VIII/51/07 z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo

·         Uchwała Nr XI/60/07 z dn. 29.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - załączniki

·         Uchwała Nr XI/61/07 z dn. 29.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

·         Uchwała Nr XI/62/07 z dn. 29.11.2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

·         Uchwała Nr XI/64/07 z dn. 29.11.2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku lustracyjnym Skarbnika Gminy w Kalinowie

·         Uchwała Nr XII/65/07 z dn. 10.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.- .- załączniki

·         Uchwała Nr XIII/66/07 z dn. 28.12.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2008 - załączniki

·         Uchwała Nr XIII/67/07 z dn. 28.12.2007 r. w sprawie określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach (jednego) stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

·         Uchwała Nr XIII/68/07 z dn. 28.12.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zakładowego funduszu zdrowotnego

·         Uchwała Nr XIII/69/07 z dn. 28.12.2007 r. w sprawie ustalenia  regulaminu  wysokości  oraz  zasad  przyznawania i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego w roku 2008

·         Uchwała Nr XIII/70/07 z dn. 28.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2015

·         Uchwała Nr XIII/71/07 z dn. 28.12.2007 r. . w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.- .- załączniki

·         Uchwała Nr XIII/72/07 z dn. 28.12.2007 r. . w sprawie uchwałenia budżetu gminy na 2008 r.- .- załączniki

·         Uchwała Nr XIII/73/07 z dn. 28.12.2007 r. . w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2007

 

- Uchwała Nr 785/2007 i 786/2007 z 07.12.2007-  RIO Olsztyn – w sprawie wydania opinii o budżecie oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2008 r,

 

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2007-04-20 16:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Klepacki
(2008-01-31 14:32:55)

 
 
liczba odwiedzin: 1291122

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X