☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2008

Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2008 roku

 

Uchwała Nr XXV/160/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

 

Uchwała Nr XXV/159/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2009 rok Załączniki

 

Uchwała Nr XXV/158/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok Załączniki

 

Uchwała Nr XXV/157/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 rok

 

Uchwała Nr XXV/156/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej Załącznik

 

Uchwała Nr XXV/155/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009 Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6

 

Uchwała Nr XXV/154/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w  sprawie  ustalenia  regulaminu  wysokości  oraz  zasad  przyznawania i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego w roku 2009

 

Uchwała Nr XXV/153/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

Uchwała Nr XXV/152/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXV/151/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXV/150/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kalinowo na lata 2008-2015, Załącznik

 

Uchwała Nr XXV/149/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie powołania sekretarza Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXV/148/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/147/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Uchwała Nr XXV/146/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/145/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 

Uchwała Nr XXV/144/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 

Uchwała Nr XXV/143/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2008-2018, Załącznik

 

Uchwała Nr XXIV/142/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Uchwała Nr XXIV/141/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Remont drogi gminnej Nr 179010N Maże – Stare Cimochy”

 

Uchwała Nr XXIV/140/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Remont drogi gminnej Nr 179014N Borzymy – Stożne”

 

Uchwała Nr XXIII/139/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/121/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Skomętno Wielkie

 

Uchwała Nr XXIII/138/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/115/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Skomętno Wielkie

 

Uchwała Nr XXIII/137/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Gołubie

 

Uchwała Nr XXIII/136/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/130/05 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych

 

Uchwała Nr XXIII/135/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Uchwała Nr XXIII/134/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXIII/133/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr XXII/132/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uzgodnienia ostatecznych projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Doliny Legi, Pojezierza Ełckiego, Jezior Rajgrodzkich

 

Uchwała Nr XXII/131/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Uchwała Nr XXII/130/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gołubie, gmina Kalinowo, Załącznik

 

Uchwała Nr XXII/129/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Gołubie, obejmującym działkę Nr 38, Załącznik

 

Uchwała Nr XX/128/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalinowo, Załącznik

Publikacja  w Dzienniku Urzędowym Województwa Nr 175 poz 2056

 

Uchwała Nr XXII/127/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

Uchwała Nr XXII/126/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie propozycji wystąpienia o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Kalinowo

 

Uchwała Nr XXI/125/08 z dnia 09 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Uchwała  Nr XX/124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Uchwała Nr XX/123/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/140/05 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 lipca 2005 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lisewo

 

Uchwała Nr XX/122/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, gmina Kalinowo, Załącznik

 

Uchwała Nr XX/121/08 z dnia 29 sierpnia  2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo,
na terenie położonym w obrębie Skomętno Wielkie, Załącznik

 

Uchwała Nr XX/120/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XIX/119/08 z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XIX/118/08 z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie: propozycji  wystąpienia o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Kalinowo

 

Uchwała Nr XIX/117/08 z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XIX/116/08 z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, gmina Kalinowo.

 

Uchwała Nr XIX/115/08 z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Skomętno Wielkie

 

Uchwała Nr XVIII/114/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia na własność gminy porzuconego pojazdu

 

Uchwała Nr XVIII/113/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/98/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kalinowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIDER w EGO”

 

Uchwała Nr XVIII/112/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w zmian w Uchwale Nr XIII/66/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2007 roku  w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2008

 

Uchwała Nr XVIII/111/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XVIII/110/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XVIII/109/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XVIII/108/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Doliny Legi, Pojezierza Ełckiego, Jezior Rajgrodzkich

 

Uchwała Nr XVIII/107/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy

 

Uchwała Nr XVIII/106/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gołubie, gmina Kalinowo

 

Uchwała Nr XVIII/105/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Gołubie

 

Uchwała Nr XVII/104/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/85/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XVII/104/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/85/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XVII/103/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik 4, Załącznik Nr 5, Załącznik 6, Załącznik 7

 

Uchwała Nr XVII/102/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Uchwała Nr XVII/101/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet  radnym gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XVII/100/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/94/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kalinowo na lata 2004 – 2013, Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XVII/99/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/66/07 w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2008

 

Uchwała Nr XVII/98/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kalinowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIDER w EGO”

 

Uchwała Nr XVII/97/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kalinowo do zawarcia Porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Ełku, dotyczącego przekazania z budżetu Gminy Kalinowo środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

Uchwała Nr XVII/96/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno wypoczynkowych w obszarze gruntów byłego PGR Skrzypki, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XVI/95/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

 

Uchwała Nr XVI/94/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/35/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie

 

Uchwała Nr XVI/93/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej w Wysokiem o strukturze organizacyjnej klas I-VI

 

Uchwała Nr XVI/92/08 z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo

 

Uchwała Nr XVI/91/08 z dnia 31 marca 2008 r. w  sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ełckim dotyczącego realizacji zadania doskonalenia nauczycieli i organizacji systemu doradztwa metodycznego

 

Uchwała Nr XVI/90/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XVI/89/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr XVI/88/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie.

 

Uchwała Nr XVI/87/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XV/86/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalinowo na 2008 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik 4

 

Uchwała Nr XV/85/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Uchwała Nr XV/84/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej w Wysokiem o strukturze organizacyjnej klas I-VI

 

Uchwała Nr XV/83/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Stacze, gmina Kalinowo

 

Uchwała Nr XV/82/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/06 Rady Gminy Kalinowo z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

 

Uchwała Nr XV/81/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XV/80/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2008 rok

 

Uchwała Nr XV/79/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 

Uchwała  Nr XV/78/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

 

Uchwała Nr XV/77/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Uchwała Nr XIV/76/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku

 

Uchwała Nr XIV/75/08 z dnia 14stycznia 2008 r. w sprawie reprezentowania Gminy Kalinowo w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2006 – 2010

 

Uchwała Nr XIV/74/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

 

 

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware 

 

 

 
   
Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2008-01-20 16:51:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2008-12-31 11:59:30)

 
 
liczba odwiedzin: 1291128

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X