☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie/ wymiana dowodu osobistego

Wydanie/ wymiana dowodu osobistego

 

Termin załatwienia

1 miesiąc

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kulbacka, Anna Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy
ul. Mazurska 11
19 – 314 Kalinowo

Telefon kontaktowy

87 621 87 70

Sposób załatwienia

- osobiście

WNIOSEK SKŁADA:
- osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię władz publicznych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,
- kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku z wyjątkiem dzieci do lat 5.           

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ – pobierz druk

  • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

    niezwłocznie w przypadku :
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Proces produkcji dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej


https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
W tym celu należy przygotować numer wniosku.

Miejsce odbioru

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera:
- wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )
- rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
- osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,
- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA : jeśli wniosek był złożony przez rodzica / opiekuna prawnego / kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.
Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty    (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY / ZNISZCZENIA DOWODU OSOBISTEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W PROCEDURZE UTRATA/ UNIEWAŻNIENIE DOWODU

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy OSOBIŚCIE lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

- 1 FOTOGRAFIA, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonaną na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

  • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu)

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ e PUAP NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

- 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej

- zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem - JEŚLI WYMAGANE - powinny  
być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

 

Kreator zdjęć do dowodu osobistego - kliknij

Kreator zdjęć umożliwia wykonanie zdjęcia do dowodu szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy ustawić się do zdjęcia zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie, a kreator wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze je w odpowiednim formacie pliku oraz ujednolici tło. Takie zdjęcie obywatel może użyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu. Korzystanie z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.

 

Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program "Bon na Innowacje" (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa. 

 

 

Czas realizacji

1 miesiąc

Opłaty

Wyrobienie/wymiana nowego dowodu osobistego odbywa się bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od decyzji rozpatruje Wojewoda Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Uwagi

Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r.  zachowują ważność do wskazanych w nim terminów.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać jeden ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego

UWAGA!  Wniosek o wydanie dowodu osobistego drukuje się dwustronnie.

Podstawa prawna

- Ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.01.2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

- Ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-11 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-01-26 14:27:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713