☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości
 3. Wykaz nieruchomości według druku Deklaracji do ustalenia podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6  w godzinach: 700- 1500

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Kalinowo w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Osoba odpowiedzialna:
Referat Finansów UG – podinspektor – Dorota Danielczyk ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych

Podstawa prawna:

·    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)

·    Uchwała Nr XXXIII/198/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uwagi:

·    Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

- Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)
     - Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG;
     - Odroczenie jest zwolnione z opłaty;

- Rozłożenie na raty – zwolnione z opłaty;

- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr IX/46/03 Rady Gminy Kalinowo  z dnia  18 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

·    Podatek od nieruchomości można umorzyć:

 - Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.);

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku;

- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

·   W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie:

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

·    Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:

-  I rata - do 15 marca każdego roku

-  II rata - do 15 maja każdego roku

- III rata - do 15 września każdego roku

- IV rata - do 15 listopada każdego roku

·   Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Kalinowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

 

Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego - podany w decyzji podatkowej.

 

Wytworzył:
Dorota Danielczyk
Udostępnił:
Anita Jabłońska
(2003-07-10 13:18:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:36:33)

 
 
liczba odwiedzin: 1294377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X