☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6,  w godz. 700- 1500

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG  Kalinowo w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Kalinowo – podinspektor Dorota Danielczyk ds. wymiaru podatków i opłat.
Podstawa prawna:

·    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, poz. 844 z późn. zm.)

·    Uchwała Nr XXXIII/198/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUwagi:

·    Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

·     Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
 -  Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2016 r., poz. 201 późn. zmianami)
 -  Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG
 -  Odroczenie jest zwolnione z opłaty
  -  Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr IX/46/03 Rady Gminy Kalinowo z dnia  18 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

·    Podatek od nieruchomości można umorzyć.
 -  Podstawa prawna - art.67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2016 r., poz. 201 późn. zmianami)
  - Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  -  Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

·    W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

·    Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 późn. zmianami)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.


 

Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego - podany w decyzji podatkowej.

 

Wytworzył:
Dorota Danielczyk
Udostępnił:
Grażyna Kołnacka
(2003-07-14 11:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:37:33)

 
 
liczba odwiedzin: 1294346

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X