☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zmianami ).


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku WT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6 w godz. 700- 1500
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, 

UG Kalinowo  w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Ulgi
Brak


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Kalinowo – podinspektor Dorota Danielczyk ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zmianami)
2. Uchwała Nr XXIII/141/16 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
  ¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r, poz. 201 z późn. zmianami)
  ¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG
  ¨ Odroczenie jest zwolnione z opłaty
  ¨ Rozłożenie na raty – jest zwolnione z opłaty
  ¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr IX/46/03  Rady Gminy  Kalinowo z dnia  18 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
  ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r, poz. 201 z późn. zmianami)
  ¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  ¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r, poz. 201 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zmianami).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Kalinowie

 Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

Wytworzył:
Dorota Danielczyk
Udostępnił:
Grażyna Kołnacka
(2003-07-14 12:02:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:38:21)

 
 
liczba odwiedzin: 1293112

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X