☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

 

Podatek rolny od osób prawnych

 

 

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację na podatek rolny oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych.
3. Podanie o ulgę (jeśli przysługują).


Opłaty:

 Nie pobiera się opłat.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urząd Gminy w Kalinowie - pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu – 700-1500


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy Kalinowo w godzinach pracy Urzędu.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Ulgi:

  1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.).
    Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
  2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
    Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG – podinspektor Dorota Danielczyk, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:

·    Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.).

·    Komunikat Prezesa GUS z dn. 19.10.2016 roku (MP z 2016 roku, poz. 995) w sprawie średniej ceny skupów żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok

 

Uwagi:

·    Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

·    Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

- Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy.

- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr IX/46/2003 Rady Gminy Kalinowo z dn. 18 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

·    Podatek rolny można umorzyć.

- Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie urzędu po terminie płatności podatku.

- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

·    W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Ełku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

·    Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.).:
- I rata - do 15 marca każdego roku
- II rata - do 15 maja każdego roku
- III rata - do 15 września każdego roku
- IV rata - do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

·   Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w  Kalinowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

 

Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego - podany w decyzji podatkowej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Jabłońska
(2003-07-14 14:26:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:39:29)

 
 
liczba odwiedzin: 1294372

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X