☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznychWymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy lasu

3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

 

Opłaty:

Nie podlega opłatom

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6 w godz. 700- 1500

 

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG  Kalinowo w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG  Kalinowo, podinspektor Dorota Danielczyk ds. wymiaru podatków i opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996)

 

 

Uwagi:

·    Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

- Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG

- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr IX/46/2003 Rady Gminy Kalinowo z dn. 18 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

·    Podatek leśny można umorzyć.

- Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

·    W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

·    Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

·  Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w  Kalinowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

 

Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego - podany w decyzji podatkowej.

Wytworzył:
Dorota Danielczyk
Udostępnił:
Grażyna Kołnacka
(2003-07-15 12:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:39:43)

 
 
liczba odwiedzin: 1294356

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X