☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych


Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy lasu

3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

 

Opłaty:

Nie podlega opłatom

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 6 w godz. 700- 1500

 

Termin Załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - wystawiana jest decyzja.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Kalinowo w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Kalinowo - podinspektor  Dorota Danielczyk ds. wymiaru podatków i opłat.

 

Podstawa prawna:

·          Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)

·      Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016, poz. 996)


Uwagi:

·         Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

·         Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

- Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG

- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50  % należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr IX/46//03r.  Rady Gminy Kalinowo z dn. 18 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

·         Podatek leśny można umorzyć.

- Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

·         W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

          Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w   celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

·         Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

·         Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w  Kalinowie

 

Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego - podany w decyzji podatkowej.

 

     

Wytworzył:
Dorota Danielczyk
Udostępnił:
Grażyna Kołnacka
(2003-07-15 12:44:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:39:56)

 
 
liczba odwiedzin: 1294374

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X