☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Wymagane dokumenty:
1) Wniosek -
pobierz
2) mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

a) elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, albo
b) papierowej

Zakres mapy musi obejmować teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać oraz obszarem wokół działki objętej wnioskiem znajdującym się w odległości minimum 3-krotnej szerokości frontu tej działki.

3) Załącznik graficzny określający granice terenu objętego wnioskiem wykonany na kopii mapy jw.

Opłaty:

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 598 zł  

2. Zwolnienia:  wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię –17 zł;

4. Zwolnienia: zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1923).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Kalinowo: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. 90 dni, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - 21 dni.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Osoba do kontaktu:
Monika Szczepanik, pok. nr 9, od poniedziałku do czwartku
tel. 87/621 87 63

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923)

 

Wytworzył:
Monika Szczepanik
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-17 12:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-07-11 09:00:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147