☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy albo urządzeń infrastruktury technicznej.

Należy złożyć wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w nim reklamy albo urządzeń infrastruktury technicznej. Do wniosku należy załączyć:

1.     Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy oraz podaniem jej wymiarów.

2.     Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

3.     Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

OPŁATY:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn powierzchni reklamy,liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego określonej uchwałą nr VII/42/07Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Sekretariat Urzędu Gminy Kalinowo

  

TERMIN ODPOWIEDZI:

  1. Do jednego miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

UWAGI:

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2.     Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy wydaje się na czas określony.

3.     Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu rogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

4.     W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.

5.     Przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

4.     Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568).

5.     Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.).

6.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).

8.     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

9.     Uchwała nr VII/42/07Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.

Urząd Gminy Kalinowo

ul. Mazurska 11, 19 – 314 Kalinowo

Tel. centrali (087) 621 87 60; fax. (087) 621 87 77

 

Wytworzył:
Kazimierz Borkowski
Udostępnił:
Anita Jabłońska
(2003-07-11 11:00:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2012-10-02 09:26:05)

 
 
liczba odwiedzin: 1251438

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X