☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2009

Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXVIII/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok,  Załączniki

 

Uchwała Nr XXXVIII/226/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok,  Załączniki

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/225/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXVIII/224/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXXVII/223/09 z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok,  Załącznik

 

Uchwała Nr XXXVII/222/09 z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Uchwała Nr XXXVII/221/09 z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 

Uchwała Nr XXXVII/220/09 z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2010 roku,  Załącznik

 

Uchwała Nr XXXVII/219/09 z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Lisewo, gmina Kalinowo, Załącznik

 

 

Uchwała Nr XXXVI/218/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXVI/217/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”

 

Uchwała Nr XXXVI/216/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXXVI/215/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVI/214/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2009

 

Uchwała Nr XXXVI/213/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie zwanego „Skomętno Wielkie II”, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXVI/212/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie zwanego „Skomętno Wielkie I”, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

  

Uchwała Nr XXXV/211/09 z dnia 6 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXXV/210/09 z dnia 6 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/203/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 sierpnia 2009 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXIV/209/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kalinowo oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Uchwała Nr XXXIV/208/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXXIV/207/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIV/206/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Sypitki, gmina Kalinowo, Załącznik 

 

Uchwała Nr XXXIII/205/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXXIII/204/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na remont drogi  powiatowej na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXIII/203/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXIII/202/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie współfinansowania modernizacji dróg wojewódzkich na terenie gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXIII/201/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kalinowo do LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „Pojezierze Ełckie”

 

Uchwała Nr XXXIII/200/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kalinowo oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Uchwała Nr XXXIII/199/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie:  stanowiska  Rady Gminy dotyczącej propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

 

Uchwała Nr XXXIII/198/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie skargi  Państwa  Marty i Piotra Gawryluk

 

Uchwała Nr XXXIII/197/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Lisewo, gmina Kalinowo, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIII/196/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Laski Wielkie, gmina Kalinowo, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIII/195/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie programu aktywności lokalnej na rok 2009, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIII/194/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr XXXII/193/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jędrzejki, w granicach działek oznaczonych nr. ewid.  6/3,  9/4  i  9/6

 

Uchwała Nr XXXII/192/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr XXXII/191/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXXII/190/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art.42 ust.7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.

 

Uchwała Nr XXXII/189/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/187/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia19 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/181/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXII/188/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Skomętno Wielkie, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

 

Uchwała Nr XXX/187/09 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/181/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXX/186/09 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXX/185/09 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/150/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kalinowo na lata 2008 – 2015

 

Uchwała Nr XXX/184/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXX/183/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

 

Uchwała Nr XXX/182/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

Uchwała Nr XXX/181/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Kalinowo, Załączniki

 

Uchwała Nr XXX/180/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Romoty, gmina Kalinowo, stanowiącego działkę o nr ewid. 50/23  i  część działki  o  nr ewid. 41

 

Uchwała Nr XXX/179/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/170/09  Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

Uchwała Nr XXX/178/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kalinowo na lata 2009-2012, Załącznik

 

Uchwała Nr XXX/177/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Uchwała Nr XXIX/176/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXVIII/175/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/165/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2009 rok

 

Uchwała Nr XXVIII/174/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXVIII/173/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXVIII/172/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kalinowo do zawarcia Porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Ełku, dotyczącego przekazania z budżetu Gminy Kalinowo środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

Uchwała Nr XXVIII/171/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jego wypłacania.

 

Uchwała Nr XXVIII/170/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

Uchwała Nr XXVIII/169/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu  wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Uchwała Nr XXVIII/168/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XXVIII/167/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2009 rok

   

Uchwała Nr XXVII/166/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XXVII/165/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2009 rok

 

Uchwała Nr XXVII/164/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku, Załącznik

 

 

Uchwała Nr XXVII/163/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXVII/162/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stacze, Gmina Kalinowo, zwanego "GAJA ARTE", Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXVII/161/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Stacze, Załącznik

 

 

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-02-23 10:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2010-02-26 13:05:05)

 
 
liczba odwiedzin: 1291126

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X