Wybory samorządowe 2010 r.

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami samorządowymi

 przedstawiamy do Państwa wiadomości następujące informacje odnośnie:

KALENDARZ WYBORCZY 


 

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY KALINOWO I WÓJTA GMINY KALINOWO

- Protokół z wyborów do Rady Gminy Kalinowo

- Protokół wyników głosowania i wyników z wyborów Wójta Gminy Kalinowo

 

 


 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W KALINOWIE

 

·        Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 9 listopada 2010 r. o  unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·      Uchwała nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 09 listopada 2010 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydata na radnego w wyborach do  Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·        Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·      Uchwała nr 7/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do  Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·      Uchwała nr 6/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na  21 listopada 2010 r.

·         Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·         Uchwała nr 5/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·         Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kalinowo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·      Uchwała nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Kalinowo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·      Informacja w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

·         Obwieszczenie w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

·         Uchwała nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

·        Uchwała nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

·         Uchwała nr 3/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie.

·         Informacja o dyżurach członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie.

 


TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH

 


 - Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, wzory druków, informacje i pisma ogólne Państwowej Komisji Wyborczej


INFORMACJE / OBWIESZCZENIA

·       Informacja - o zgłaszaniu członków do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kalinowo

·         OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kalinowo z dnia 18 października 2010 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

·       OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kalinowo z dnia 24 września 2010 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Kalinowo

·         I N F O R M A C J A Wójta Gminy Kalinowo z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kalinowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych


Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., informuje o warunkach głosowania przez pełnomocnika.

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1146).

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

1)       w dniu 21 listopada 2010 r. (w wyborach do rad oraz w wyborach wójta burmistrza i prezydenta miasta) i w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona w przypadku wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;

2)       w dniu ponownego głosowania w wyborach wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

·      wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

1)       całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2)       niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3)       całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4)       orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)       orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz

·      wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2010 r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 25 listopada 2010 r. W przypadku, gdy ponowne głosowanie przeprowadzane będzie w innym terminie, wniosek składa się na 10 dni przed dniem ponownego głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

·          pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;

·          kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010 r. (w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 3 grudnia 2010 r.), stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:

·          pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,

·          obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,

·          pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

2) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Znajdują się w  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz

 

Wytworzył:
Mariusz Klepacki
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2010-09-22 20:47:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2010-11-22 06:10:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki