☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia - 2011 r.

Ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, informacje, decyzje -  
2011 rok
  

 

Ÿ  Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kalinowo z zakresu: pomocy społecznej, kultury, ekologii i kultury fizycznej


· Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN – 04kV  ze złączem kablowym na części działek  nr:  278, 275, 273, 272, 7, 270, 269, 271, 51/3w obrębie Lisewo,  Gmina Kalinowo


· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stacze, Gmina Kalinowo


· Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN – 04kV  ze złączem kablowym na części działek  nr:  278, 275, 273, 272, 7, 270, 269, 271, 51/3 w obrębie Lisewo,  Gmina Kalinowo


· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romoty (dz. nr 259/1,259/2), Gmina Kalinowo


· Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo”


· Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV i nN – 04kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, na części działek  nr:  10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 18, 19, 20/9, 20/10, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 30, 31, 32/2, 33, 34/3, 34/4, 34/5, 55, 237/1, 237/2, 244, 249/2, 255, 256, 257, 258, 634  w obrębie Romoty,  Gmina Kalinowo 


· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo II”


· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo I”


· Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa obory na 111 DJP – krów, poczekalni krów oraz wiaty” (RIW.7063/4-13/11)

- Decyzja

- Spis kart informacyjnych „B”

- Formularz "B


·  Informacja, iż w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowie obory na 111 DJP – krów, poczekalni krów oraz wiaty”, realizowanego na działce geodezyjnej o numerze na Przebudowę drogi powiatowej  nr 1933N  Wysokie  (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Ełckie - pobierz

- Decyzja

- Formularz B


Ÿ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje - pobierz

- Decyzja

- Formularz B


Ÿ Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie…

- Postanowienie

- Spis kart informacyjnych „B”

- Formularz "B

- Informacja o zgromadzeniu niezbędnych materiałów i dowodów


Ÿ  Informacja, iż w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje”  zgromadzono niezbędne do jej wydania materiały i dowody - DR.6220.29.5ewidencyjnym 138/27 w obrębie Romanowo gm. Kalinowo zgromadzono niezbędne do jej wydania materiały i dowody - RIW.7063/4-11/11  - 18.08.2011


· Wykaz Nr 02/2011 nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży

 

· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romanowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Żwirownia Ryczywół”


· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo

 

· Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo-Borzymy-Lisewo na odcinku Krzyżewo-Borzymy”

- Decyzja

- Formularz B


Ÿ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .2011  - 06.07.2011


Ÿ Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy - Lisewo


Ÿ Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie…  


Ÿ Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Golubie, gmina Kalinowo


Ÿ Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysokie, gmina Kalinowo


· Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje”

- Spis kart informacyjnych „B”

- Formularz "B


Ÿ Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie „Przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje”


Ÿ Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie” (DR.6220.30.2.2011)

- Spis kart informacyjnych „A”

- Formularz "A

Wystąpienie o wyrażenie opinii


Ÿ Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje” (DR.6220.29.2.2011)

- Spis kart informacyjnych „A”

- Formularz "A

Wystąpienie o wyrażenie opinii


Ÿ Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo - Borzymy - Lisewo na odcinku Krzyżewo - Borzymy” (DR.6220.28.2.2011)

- Spis kart informacyjnych „A”

- Formularz "A

Wystąpienie o wyrażenie opinii


Ÿ Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 


Ÿ OBWIESZCZENIE z dnia  06 czerwca 2011r. - Program usuwania azbestu oraz  Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”


Ÿ  Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kalinowo z zakresu: kultury


Ÿ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie obory na 111 DJP – krów, poczekalni krów oraz wiaty” (RIW 7063/4-10/11)


Ÿ Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odwieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa obory na 111 DJP – krów, poczekalni oraz wiaty” (RIW.7063/4-8/11)

- Formularz "B

- Spis kart informacyjnych „B”

- Formularz "E

- Spis kart informacyjnych „E”

- Wystąpienie o wyrażenie opinii


Ÿ Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz udzielonej pomocy publicznej w 2010 roku


Ÿ Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na stację demontażu pojazdów” (RIW.7063/8-7/11)

- Spis kart informacyjnych „B”

- Formularz "B

- Formularz "E


Ÿ Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przechowalni [płodów rolnych na instalacji do produkcji pelletu” (RIW.7063/9-7/11)

- Spis kart informacyjnych „B”

- Formularz "B


Ÿ Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych  w roku 2011 na terenie Gminy Kalinowo


Ÿ Spis kart informacyjnych „B” (decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych)


Ÿ Formularz B karta informacyjna dla decyzji, i postanowień, wskazań lokalizacyjnych (RIW.7063/9-4/11)


Ÿ Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację naprawy pojazdów" na działce 114/4 w obrębię Wysokie (RIW  .7063/7-7/11)

- Formularz „A”

- Spis kart informacyjnych „A”


Ÿ Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedstawienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Rozbudowa obory na 111DJP – krów, poczekalni krów oraz wiaty” na środowisko (RIW.7063/4-5/10)

- Spis kart informacyjnych „B”

- Formularz "B


Ÿ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na stację demontażu pojazdów” (RIW 7063/8-4/11)


Ÿ  Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kalinowo z zakresu: pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej


Ÿ Spis kart informacyjnych „A” (wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego)


Ÿ Formularz A karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego dla przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację naprawy pojazdów”


Ÿ Wykaz Nr 01/2011 nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży


 Ÿ Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laski Wielkie, Gmina Kalinowo


Ÿ Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skrzypki (dz. nr 126), Gmina Kalinowo


Ÿ Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa obory na 111 DJP – krów, poczekalni krów oraz wiaty" z dnia 21.01.2010 r. (RIW 7063/4-2/10)  

- Formularz "A"

- Wystąpienie o wyrażenie opinii

- Spis kart informacyjnych- wydanych  - „A”


Ÿ Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo na odcinku Krzyżewo - Borzymy”

- Postanowienie

- Formularz "A

- Informacja o zgromadzeniu niezbędnych materiałów i dowodów


Ÿ Zapytanie ofertowe dot.  opracowania i wykonania materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Wytworzył:
Kazimierz Borkowski, Lech Izbicki
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-01-21 14:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2011-12-28 11:40:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 497795