☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały 2011

Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2011 roku 

Uchwała Nr XI/81/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok

 

Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

 

Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2011 rok

 

Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie

 

Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2012 rok

 

Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2012 rok

 

Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romoty (dz. nr 259/1,259/2), gmina Kalinowo, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XI/72/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stacze, gmina Kalinowo,Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2  - Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził neważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.27.2012 z dnia 30.01.2012 r.

 

Uchwała Nr X/71/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2011 rok

 

Uchwała Nr X/70/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Uchwała Nr X/69/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr X/68/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr X/67/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

 

Uchwała Nr X/66/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych

 

Uchwała Nr X/65/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku

 

Uchwała Nr X/64/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2012 roku

 

Uchwała Nr X/63/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 12-Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo II”

 

Uchwała Nr X/62/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 12-Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo I”

 

Uchwała Nr X/61/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romanowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Żwirownia Ryczywół”

 

Uchwała Nr IX/60/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2011 rok

 

Uchwała Nr IX/59/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Uchwała Nr IX/58/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w sprawie współfinansowania przebudowy drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

 

Uchwała Nr IX/57/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr IX/56/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gołubie, gmina Kalinowo, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr IX/55/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laski Wielkie, gmina Kalinowo, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr IX/54/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo”, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Uchwała Nr IX/53/11 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysokie, gmina Kalinowo, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr VIII/52/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ełku w celu zapewnienia warunków do spełnienia obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci z terenu gminy Kalinowo posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gmina Kalinowo na 2011 rok

 

Uchwała Nr VIII/50/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Uchwała Nr VIII/49/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo"

 

Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej e Golubiach

 

Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kalinowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Załącznik

 

Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2011 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr VII/45/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018, Załączniki

 

Uchwała Nr VII/44/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kalinowo na lata 2011-2018, Załącznik

 

Uchwała Nr VII/43/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Laski Małe na lata 2011-2018, Załącznik

 

Uchwała Nr VII/42/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie podprogramu aktywności lokalnej na rok 2011, Załącznik

 

Uchwała Nr VII/41/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr VII/40/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/287/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

 

Uchwała Nr VI/38/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2011 rok

 

Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Kalinowo,  Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11, Załącznik nr 12, Załącznik nr 13, Załącznik nr 14, Załącznik nr 15, Załącznik nr 16, Załącznik nr 17, Załącznik nr 18, Załącznik nr 19, Załącznik nr 20, Załącznik nr 21, Załącznik nr 22, Załącznik nr 23, Załącznik nr 24, Załącznik nr 25, Załącznik nr 26, Załącznik nr 27, Załącznik nr 28, Załącznik nr 29, Załącznik nr 30, Załącznik nr 31, Załącznik nr 32, Załącznik nr 33, Załącznik nr 34, Załącznik nr 35, Załącznik nr 36, Załącznik nr 37, Załącznik nr 38, Załącznik nr 39, Załącznik nr 40

 

Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,  Załącznik

 

Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania  odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kalinowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Załącznik

 

Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr VI/30/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016, Załącznik

 

Uchwała Nr VI/29/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Wysokie, gmina Kalinowo, Załącznik

 

Uchwała Nr VI/28/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skrzypki (dz. nr 126), gmina Kalinowo, Załącznik

 

Uchwała Nr V/27/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2011 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr V/26/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na Kalinowo na lata 2011 – 2018, Załączniki

 

Uchwała Nr IV/25/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na Kalinowo na 2011 rok, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 i nr 3

 

Uchwała Nr IV/24/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 

Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kalinowo do zawarcia Porozumienia z komendantem Powiatowym policji w Ełku, dotyczącego przekazania z budżetu Gminy Kalinowo środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwom Koleśniki i Krzyżewo, Załączniki nr 1, Załącznik nr 2

 

Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Krzyżewo, Załącznik

 

Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Kalinowie

 

Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Gminy Kalinowo na 2011 rok

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2011-03-16 13:16:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2013-09-23 08:30:02)

 
 
liczba odwiedzin: 1291101

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X