Urząd Stanu Cywilnego

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Za prowadzenie spraw z zakresu USC odpowiada - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Górska

 

 

Pokój Nr 4           tel. (087) 621 87 70

 

 1. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania aktów stanu cywilnego.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i odpisów tych aktów.
 3. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński,
 • uznaniu ojcostwa dziecka,
 • zmianie imienia(imion) dziecka w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu urodzenia,
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
 • powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 1. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
 2. Wydawanie zaświadczeń:
 • stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o stanie cywilnym,
 • o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 1. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
 2. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
 3. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
 4. Prostowanie aktów stanu cywilnego.
 5. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
 6. Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
 7. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego w sprawach m.in:
 • przysposobienia,
 • zaprzeczenia ojcostwa,
 • ustalenia ojcostwa,
 • rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
 • separacji,
 • ustania małżeństwa przez śmierć współmałżonka,
 • zmiany płci,
 • zmiany imienia lub nazwiska,
 • sprostowania błędów.
 1. Aktualizacja rejestru PESEL.
 2. Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
 3. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
 4. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.
 5. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
 6. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą RP i nie zostały tam zarejestrowane lub jeżeli nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
 7. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie związanej z tym ewidencji.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-20 12:21:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2017-09-06 12:42:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki