stanowisko ds. kadr i płac

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i płac

 

Za kadry i płace odpowiada:
Joanna Grygo

Tel.: (87) 621 87 64                pokój Nr 9

 

Do zadań stanowiska należy:

 

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy:
    1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych,
    2) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
    3) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
    4) współdziałanie ze służbą medycyny pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, w tym kierowania pracowników i kandydatów do pracy na lekarskie badania profilaktyczne,
2. Zapewnienie niezbędnych dokumentacji do przeprowadzania okresowych ocen pracowników.
3. Prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
4. Prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
5. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnym.
6. Organizacja praktyk i staży zawodowych w urzędzie.
7. Organizacja i przeprowadzanie służby przygotowawczej pracowników.
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej oświadczeń o stanie majątkowym pracowników samorządowych.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz staży zawodowych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy:
    1) przygotowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy,
    2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych,
    3) składanie wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach zawartych umów,
    4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
10. Sporządzanie dokumentacji związanej z płacami pracowników Urzędu Gminy i zleceniobiorców, w tym między innymi list płac, kart wynagrodzeń pracowników.
11. Sporządzanie listy wypłat diet radnych, przewodniczącego rady gminy i sołtysów.
12. Sporządzanie listy wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników.
13. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
14. Terminowe sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń.
15. Prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS.
16. Sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS.
17. Wystawianie Rp-7 dla byłych pracowników oraz dla pracowników aktualnie zatrudnionych.

18. Bieżące naliczanie oraz prawidłowe i terminowe przekazywanie:

1) składek na ubezpieczenia społeczne,

2) składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3) składek na Fundusz Pracy,

4) środków do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

19. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych wszystkich pracowników.
20. Załatwianie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników, sporządzanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.
21. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń oraz kadr.
22. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
23. Wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika dotyczących wynagrodzenia i zatrudnienia.
24. Koordynowanie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-20 13:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-05-25 12:04:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki