☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko ds. obsługi rady i archiwum zakładowego

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Rady i archiwum zakładowego


Za obsługę administracyjną Rady Gminy i jej komisji oraz archiwum odpowiada:

Anna Szyłak

Tel: (87) 621 87 68      pokój Nr 8

Do zadań stanowiska należy:

 

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy:
 • podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie pracami Rady,
 • prowadzenie ewidencji radnych,
 • wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością Rady,
 • prowadzenie rejestru uchwał i ewidencjonowanie protokołów z sesji Rady, interpelacji radnych oraz wniosków i opinii,
 • przekazywanie uchwał do instytucji nadzorczych tj.: Urząd Wojewódzki, RIO itp.,
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi referatami i stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 • naliczanie diet radnym,
 • wykonywanie pozostałych prac kancelaryjno-technicznych.
 1. Obsługa Komisji Rady poprzez:
 • wykonywanie w oparciu o ustalenia zawarte w planach pracy Komisji, bądź poleceń  przewodniczących Komisji, czynności związanych z przygotowaniem i zwoływaniem posiedzeń Komisji,
 • wykonywanie czynności pomocniczych i wykonawczych w związku z przygotowywaniem przez Komisje projektów uchwał,
 • podejmowanie czynności pomocniczych zapewniających Komisjom pomoc w działalności kontrolnej,
 • ewidencjonowanie uchwał i wniosków Komisji oraz ich załatwiania.
 1. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków poprzez:
 • dostarczenie materiałów ułatwiających przygotowywanie się do udziału w pracach Komisji i Rady,
 • przyjmowanie wniosków radnych oraz prowadzenie ich rejestru,
 • organizowanie przyjmowania obywateli przez Przewodniczącego Rady,
 • bieżącą kontrolę wykonywaniu uchwał Rady,
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznań o wysokości dochodu w roku podatkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej i zatrudnieniu w jst. od radnych.
 1. Prowadzenie spraw dotyczących sołectw:
 • prowadzenie ewidencji sołtysów i rad sołeckich,
 • obsługa zebrań wiejskich,
 • obsługa wyborów do rad sołeckich,
 • naliczanie diet sołtysów,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
 • prowadzenie rejestru wydatków dokonywanych przez Sołectwa, zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich, wykonywanie zestawień, opisywanie faktur.
 1. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy organów gminy z:
 • organami administracji rządowej,
 • organami samorządowymi innych gmin.
 1. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów oraz konsultacji społecznych.
 2. Prowadzenie spraw wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 3. Realizacja zadań wynikających z uregulowań prawnych dotyczących archiwum:
 • przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • przygotowywanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
 • brakowanie dokumentacji, której upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym, uzyskanie zgody na brakowanie dokumentacji właściwego archiwum państwowego,
 • inne sprawy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz.164)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-20 13:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-05-25 12:11:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147