stanowisko d/s technicznych, zamówień publicznych i gospodarki lokalowej

Samodzielne stanowisko ds. technicznych, zamówień publicznych i gospodarki lokalowej

 

Za sprawy techniczne, zamówień publicznych i gospodarki lokalowej odpowiada:

Ryszard Dzietczyk

Tel.: (87) 621 87 67        pokój Nr 12

 

Do zadań stanowiska należy:

 1. Prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego oraz telekomunikacji na terenie gminy.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków będących własnością gminy.
 5. Wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam na obiektach komunalnych.
 6. Przygotowanie treści umów w związku z prowadzeniem inwestycji i remontów.
 7. Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom.
 8. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane a należących do właściciela lub zarządcy budynków i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy, a w tym między innymi:
 • okresowe kontrole budynków i obiektów budowlanych,
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego.
 1. Realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi (komunalnymi i socjalnymi) oraz lokalami użytkowymi, a w szczególności:
 • ustalanie i opracowywanie potrzeb dotyczących remontów,
 • ewidencja zasobów mieszkaniowych Gminy,
 • prowadzenie postępowań związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych,
 • przygotowywanie propozycji stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 • opracowywanie projektu budżetu w zakresie remontów i inwestycji dotyczących zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
 1. Odbiór robót związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska na terenie Gminy, a dotyczących wniosków o zastosowanie ulgi inwestycyjnej.
 2. Prowadzenie zapytań ofertowych na zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro.
 3. Prowadzenie rejestru zamówień i umów.
 4. Prowadzenie całości zadań wynikających z Ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
 • szacowaniu wartości zamówienia oraz dokonywanie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia,
 • weryfikacja projektów dokumentów przetargowych,
 • przesyłanie ogłoszeń o zamówieniu oraz o zawarciu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczanie ich na tablicy ogłoszeń,
 • sporządzanie i publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówień,
 • sporządzanie protokołów z postępowań o zamówienia publiczne,
 • ogłaszanie wyników postępowania,
 • występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych i konkursowych – w charakterze sekretarza komisji, zgodnie z zarządzeniem wójta,
 • dbałość o integralność dokumentacji przetargowej,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych,
 • składanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie planu zamówień.
 1. Planowanie i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych oraz remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej.
 2. Udział w przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
 3. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków.
 4. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem placów i terenów rekreacji.
 6. Organizacja pracy i kontrola pracowników gospodarczych, palaczy c.o. oraz konserwatorów.
 7. Dokonywanie zakupów, kontrola materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wod-kan.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-21 08:13:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-03-15 08:26:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki