☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko ds. kancelaryjnych i gospodarki nieruchomościami

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i spraw alkoholowych

 

Za gospodarkę nieruchomościami i sprawy alkoholowe odpowiada:

Ewelina Biłda

Tel.: (87) 621 87 69        pokój Nr 5

 

Do zadań stanowiska należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

 • przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
 • wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

2. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Prowadzenie spraw z zakresu opieki zdrowotnej należących do kompetencji gminy.

4. Weryfikacja i potwierdzanie Profilu Zaufanego.

5. Prowadzenie  postępowań wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w zakresie podmiotów wrażliwych.

6. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

7. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami będących w kompetencji gminy, a w szczególności:

 • prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji umów sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawy i zarządu,
 • regulacja stanu prawnego przy obrocie nieruchomościami,
 • sporządzanie informacji o mieniu komunalnym,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych nieruchomości komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kalinowo,
 • obrót nieruchomościami komunalnymi, tj. sprzedaż, oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i budowli, przekazywanie nieruchomości komunalnych na potrzeby Skarbu Państwa oraz innych niż Gmina jednostek samorządu terytorialnego, wyposażanie w nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, itp.,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowych na rzecz dotychczasowych najemców,
 • wydzierżawianie, użyczanie i przekazywanie do korzystania nieruchomości komunalnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości osobom fizycznym, prawnym i jednostkom pomocniczym, ustalanie opłat i czynszów z tego tytułu oraz ich aktualizacja zgodnie z treścią zawieranych w tych sprawach umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów notarialnych w zakresie skrócenia lub przedłużenia terminów użytkowania wieczystego,
 • nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele publiczne nieodpłatne od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz za odszkodowaniem ustalonym w drodze rokowań,
 • prowadzenie zamian nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo związanych z realizacją celów publicznych oraz realizacją ustaleń planistycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z oddawaniem jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości komunalnych w trwały zarząd,
 • prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw z zakresu zasiedzenia gruntów,
 • prowadzenie spraw dotyczących monitorowania obrotu wtórnego lokalami mieszkalnymi,
 • naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie,
 • naliczenia i egzekwowanie opłat adiacenckich,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą sposobu użytkowania, gruntu oraz naliczaniem opłat w związku z trwałym bezumownym zajęciem terenu komunalnego,
 • zabezpieczanie wierzytelności gminy z tytułu rozłożenia opłaty lub ceny na raty oraz wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek,
 • wysyłanie informacji osobom o wysokości raty z tytułów: przekształcenia, służebności, sprzedaży ratalnej mieszkań, opłaty adiacenckiej,
 • prowadzenie spraw aktualizacji stawek czynszu dzierżawnego, należności z tytułu służebności gruntowych i osobistych, opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • planowanie i sprawozdawczość w zakresie zasobu nieruchomości.

 8. Prowadzenie spraw w zakresie punktu obsługi inwestora, w tym m.in:

 • przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
 • aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;
 • weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań punktu obsługi przedsiębiorcy pod kątem zgodności ze ,,Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;
 • organizacja/ udział w organizowanych przez JST działaniach promujących dana ofertę inwestycyjną gminy;
 • udzielanie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;
 • organizowanie w ramach potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
 • opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;
 • współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z Polska Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora (RCOI) i Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE);
 • znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.

9. Prowadzenie postępowań związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy.

10. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, komunalnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-21 08:31:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-05-25 12:35:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147