uchwały 2017

Uchwały Rady Gminy Kalinowo - 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/211/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. Rocznik 2018 poz. 184

Uchwała Nr XXXIV/210/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXXIV/209/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. Rocznik 2018 poz. 183

Uchwała Nr XXXIV/208/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr XXXIV/207/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XXXIV/206/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo ma 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/205/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia plany pracy Rady Gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/204/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. Rocznik 2018 poz. 359

Uchwała Nr XXXIV/203/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. Rocznik 2018 poz. 358

Uchwała Nr XXXIV/202/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełckie, obejmującego działkę o nr ewid. 13/1 i część działki o nr ewid. 11

Uchwała Nr XXXIV/201/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/200/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/199/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXIII/198/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/197/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Uchwała Nr XXXIII/196/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 39 - Szczudły, gm. Kalinowo, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3

Uchwała Nr XXXIII/195/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego terenu położonego w obrębie Łoje, gm. Kalinowo, zwanego "Łoje-1", Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr XXXII/194/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXXII/193/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/192/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo  na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXII/191/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr XXXII/190/17 z dnia 1 września 2017 r. sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Uchwała Nr XXXII/189/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sypitkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sypitkach

Uchwała Nr XXXII/188/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kalinowie

Uchwała Nr XXXII/187/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Pisanicy, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisanicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pisanicy

Uchwała Nr XXXI/186/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/185/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXX/184/17 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/183/17 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXIX/182/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok, Zał. Nr1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 3a, Zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6

Uchwała Nr XXIX/181/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022, Zał. Nr1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr XXIX/180/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XXIX/179/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXIX/178/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, zmiany i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXIX/177/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 0008 Golubka, gm. Kalinowo, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr XXIX/176/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXIX/175/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/174/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/173/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXVIII/172/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XXVIII/171/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminą Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XXVII/170/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXVII/169/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/168/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXVII/167/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/166/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Uchwała Nr XXVI/165/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXVI/164/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXVI/163/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXVI/162/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXVI/161/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/160/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXVI/159/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/158/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/157/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Kucze"

Uchwała Nr XXVI/156/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębia Łoje, obejmującego działki o nr ewid. 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2017-02-23 11:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2018-04-10 09:04:26)