Uchwały Rady Gminy 2019

Uchwały Rady Gminy Kalinowo - 2019 rok

Uchwała nr 0102-34/20 Kolegium RIO w Olsztynie w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 2 Uchwały Nr XI.74.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie  w sprawie zmiany uchwały n r VII.42.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XI.74.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały n r VII.42.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 6369 z dnia 23.12.2019 r.

Uchwała Nr XI.73.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XI.72.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2030, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr XI.71.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr XI.70.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2026, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr XI.69.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XI.68.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XI.67.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo, w roku szkolnym 2019/2020

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr PN.4131.48.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XI.66.19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XI.66.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalinowo na lata 2020-2024

Uchwała Nr XI.65.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, Załącznik

Uchwała Nr XI.64.19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2020 rok

Uchwała Nr X.63.19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4, Zał. Nr 4a

Uchwała Nr X.62.19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.58.19 Rady Gminy Kalinowo w dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr X.61.19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.56.19 Rady Gminy Kalinowo w dnia 22 listopada 2019 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Obwieszczenie Nr 1.19 z dnia 22 listopada w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalinowo

Uchwała Nr IX.60.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr IX.59.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2027, Zał. Nr 1, Zał. N r 2

Uchwała Nr IX.58.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IX.57.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IX.56.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX.55.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr IX.54.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalinowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

Uchwała Nr IX.53.19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Uchwała Nr VIII.52.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego "Skomętno Wielkie II", dla terenu oznaczonego w planie symbolem 6 MN

Uchwała Nr VIII.51.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Lisewo, zwanego "Lisewo 3", Załącznik

Uchwała Nr VIII.50.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Lisewo, zwanego "Lisewo 3"

Uchwała Nr VIII.49.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.48.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019-2027

Uchwała Nr VIII.47.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Ełku na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr VIII.46.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr VIII.45.19 z dnia19 września 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, zmiany i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr VII.44.19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr VII.43.19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019-2027

Uchwała Nr VII.42.19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr VII.41.19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr VII.40.19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr VII.39.19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Uchwała Nr VII.38.19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kalinowo wotum zaufania

Uchwała Nr VI.37.19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr VI.36.19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019-2027

Uchwała Nr VI.35.19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr VI.34.19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego na rzecz Powiatu Ełckiego za obniżoną cenę

Uchwała Nr VI.33.19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała Nr V.32.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok

Uchwała Nr V.31.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019-2027

Uchwała Nr V.29.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przejęcia przesz Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr V.28.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo

Uchwała Nr V.27.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa w sołectwie Golubka

Uchwała Nr V.26.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2019

Uchwała Nr V.25.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr V.24.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała Nr V.23.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie reprezentowania Gminy Kalinowo w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów

Uchwała Nr V.22.19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalinowo

Wytworzył:
Roman Krześniewski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2019-03-26 11:28:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-02-14 10:54:09)