uchwały 2005

 

Uchwały  Rady Gminy Kalinowo 2005 roku. 

·   Uchwała Nr XXI/118/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie uchwalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Makosieje.

·   Uchwała Nr XXI/119/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

·   Uchwała Nr XXI/120/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe, załącznik nr 1.

·   Uchwała Nr XXI/121/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, załącznik nr 1,2,3.

·  Uchwała  Nr XXI/122/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2005, załącznik nr 2. 

·  Uchwała  Nr XXI/123/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kalinowo, Gminą Ełk oraz Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, dotyczącego realizacji współpracy w sprawie ochrony zlewni jeziora Selment Wielki, rzeki Lega i Biebrzańskiego Parku Narodowego, załącznik nr 1. 

·  Uchwała  Nr XXI/124/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2005 roku, załącznik nr 1

·   Uchwała XXII/125/05 z dn. 30.03.2005 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r. zał. 1,2

·   Uchwała XXII/126/05 z dn. 30.03.2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

·    Uchwała XXII/127/05 z dn. 30.03.2005 r. w sprawie  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Kalinowie Nr  XI/76/99 z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 

·   Uchwała XXII/128/05 z dn. 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty administracyjnej z tytułu podziału  nieruchomości.

·  Uchwała XXII/129/05 z dn. 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia  pomocy materialnej o       charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo, załącznik 1.

·  Uchwała XXII/130/05 z dn. 30.03.2005 r. w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich   przeznaczenia przez jednostki budżetowe.  

·  Uchwała XXIII/131/05 z dn.28.04.2005 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r. zał. 1,2,3,4,5.

·  Uchwała XXIII/132/05 z dn.28.04.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

·  Uchwała XXIV/133/05 z dn. 15.06.2005 r.  w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r., zał 1, 2, 3, 4. ,5 .

 

·   Uchwała XXIV/134/05 z dn. 15.06.2005 r. . w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetowej  Gminy Kalinowo.

 

·    Uchwała XXIV/135/05 z dn. 15.06.2005 r. . w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych członków do związku międzygminnego „ Gospodarka Komunalna”.

 

·   Uchwała XXIV/136/05 z dn. 15.06.2005 r. . w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

 

·   Uchwała XXIV/137/05 z dn. 15.06.2005 r. . w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązku prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej.

 

·  Uchwała Nr XXV/138/05 z dn. 20 lipca 2005 r. . w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r. zał. Nr 1,2,3,4.

·   Uchwała Nr XXV/139/05 z dn. 20 lipca 2005 r. . w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

· Uchwała Nr XXV/140/05 z dn. 20 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lisewo, zał. graficzny  nr 1.

·  Uchwała Nr XXV/141/05 z dn. 20 lipca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

· Uchwała Nr XXV/142/05 z dn. 20 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Skrzypki,

zał. graficzny  nr 1.

·  Uchwała Nr XXV/143/05 z dn. 20 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie.

·  Uchwała Nr XXV/144/05 z dn. 20 lipca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, zał. nr 1.

· Uchwała Nr XXV/145/05 z dn. 20 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały  XXII/129/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo.  

·   Uchwała Nr XXV/146/05 z dn. 20 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/05 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

·    Uchwała Nr XXVI 147/05 z dn. 26.08.2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowego członka do Związku Międzygminnego „ Gospodarka Komunalna:”.

·     Uchwała Nr XXVI 148/05 z dn. 26.08.2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.  

·      Uchwała Nr XXVII/149/05 z dn. 27.09.05r. w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r. zał. 1,2,3.

·     Uchwała Nr XXVII/150/05 z dn. 27.09.05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/129/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalinowo.

·    Uchwała Nr XXVII/151/05 z dn. 27.09.05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy

·   Uchwała Nr XXVIII/152/05 z dnia 18.11.2005 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r. ,zał.  1,2,3,4,5,6,7,8,9.

·     Uchwała Nr XXVIII/153/05 z dnia 18.11.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

 

·      Uchwała Nr XXVIII/154/05 z dnia 18.11.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowego członka do Związku Międzygminnego „ Gospodarka Komunalna”

 

·       Uchwała Nr XXVIII/155/05 z dnia 18.11.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości mienia komunalnego.

 ·    Uchwała Nr XXIX/156/05 z dn. 28.12.2005 r. w sprawie budżetu na 2006 rok., 1,1a ,2,3,4,5,6,7,8, 8a, 9,10,11,12,13,

·    Uchwała Nr XXIX/157/05 z dn. 28.12.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r., zał.  1,2,3.

 

 

 

 

·      Uchwała Nr XXIX/158/05 z dn. 28.12.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w roku 2006 r., zał. 1

 ·     Uchwała Nr XXIX/159/05 z dn. 28.12.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2006 r., zał. 1,2,3,4,5,6.

·     Uchwała Nr XXIX/160/05 z dn. 28.12.2005 r. przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego „ Gospodarka Komunalna”. 

 

 

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
rejestr uchwał prowadzi Jolanta Izbicka
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2005-01-11 22:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2014-08-21 12:59:09)